Cel: współpraca z biznesem na rynku substancji czynnych

Instytut Chemii Przemysłowej należący do Sieci Badawczej Łukasiewicza wzmacnia swoją kadrę i rekrutuje kolejnych pracowników do biura produktów farmaceutycznych. To jeden z elementów realizacji planów związanych z wytwarzaniem substancji czynnych (API) w Polsce. A niezależnie od tego o potrzebie uniezależnienia się od dostaw surowców z Azji przedstawiciele branży oraz szef Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozmawiali w wiceministrem zdrowia – Maciejem Miłkowskim.

Polska branża farmaceutyczna ma świadomość, że jednym z ważnych potencjałów, którym dysponują na terenie kraju jest kadra naukowo-badawcza. Stąd też coraz częściej wytwórcy starają się zachęcać studentów farmacji do uczestnictwa w stażach i praktykach. Coraz więcej farmaceutów decyduje się również na ścieżkę kariery poza aptekami. Taką możliwość daje m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicza, która rekrutuje nowych pracowników do biura produktów farmaceutycznych. Jak przekonuje Piotr Dardziński [prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz], w planach ma rozwój takich obszarów jak leki, wyroby medyczne, a także logistyka i opakowania. – Istnieje również absolutna zgoda co do tego, że substancje czynne są krytycznymi ze względu bezpieczeństwa kraju. Z 600 substancji aktywnych stosowanych w lekach refundowanych w Polsce jesteśmy w stanie wytworzyć 40 – przekonywał Dardziński, wskazując na kluczową rolę, jaką w tym obszarze może odegrać Instytut Chemii Przemysłowej. Zapewnił jednocześnie, że chce, by kierowana przez niego instytucja działała partnersko z biznesem. – Chcielibyśmy zainwestować w infrastrukturę z firmami – by działało to na zasadach kooperacji, a nie konkurencji. Zależy nam na tym by nie dublować inwestycji. Jesteśmy gotowi współpracować z takimi firmami jak Polpharma i brać na siebie ryzyko i koszty opracowania substancji aktywnej, ale również wspierać w obszarze optymalizacji kosztów produkcji, formulacji, czy kwestii opakowań i logistyki – wskazał Dardziński.

Łukasiewicz wytwarza 10 API, kolejne 10 substancji jest już opracowanych i trwa poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia ich produkcji. W trakcie prac rozwojowych znajduje się kolejnych 19 projektów. A dla porównania Polpharma ma w portfolio 47 substancji czynnych, a kolejnych 20 znajduje się w fazie rozwoju.

Europa świadoma problemu z API

Podczas dyskusji branżowych eksperci cały czas podkreślają zagrożenia związane z uzależnieniem od produkcji z Azji. Szacunki wskazują, że obecnie nawet 80 proc. substancji czynnych wykorzystywanych w UE do produkcji leków pochodzi z Azji – a główne rynki z których są one importowane to Chin i Indie. To dużo biorąc pod uwagę to, że jeszcze w połowie lat 90. XX w. Europa i USA dostarczały 90 proc. wszystkich API stosowanych na świecie. Gdyby jednak wziąć pod uwagę, że z Azji sprowadzamy “surowiec” do leków najpowszechniej stosowanych, to w tonach uzależnienie od azjatyckich substancji czynnych dużo bardziej zbliżałoby się do 100 proc.

Dlatego w dyskusjach branża alarmuje o potrzebie podjęcia działań na poziomie krajowym i unijnym, które pozwoliłyby na przywrócenie produkcji substancji czynnych w Europie.

Stąd też apel organizacji i stowarzyszeń zrzeszających producentów substancji czynnych w Europie o podjęcie natychmiastowych i skoordynowanych działań, uwzględniających mechanizmy wsparcia finansowego, organizacyjnego i administracyjnego, które pozwolą na odbudowę i zachowanie istniejących jeszcze zdolności produkcyjnych API w Europie. Wspólne stanowisko w tej sprawie przygotowują obecnie Medicines for Europe i European Fine Chemicals Group. Co więcej w maju tego roku Krajowi Producenci Leków złożyli do Parlamentu Europejskiego (PE) petycję dotyczącą pilnej potrzeby wsparcia produkcji substancji czynnych dla produktów leczniczych na terytorium UE. Obecnie jest ona rozpatrywana przez PE.

Firmy szykują inwestycje

Dostrzegając potrzebę rozwoju dalszej produkcji na terenie UE polskie firmy również chcą inwestować. Przykładem jest Polpharma, która w I kwartale 2024 r. chce zakończyć budowę nowego obiektu do badań i rozwoju oraz wytwarzania wysokoaktywnych substancji czynnych (Highly Potent API). Jak przekonują przedstawiciele firmy, jest to pierwszy krok w realizacji jednej z kilku inwestycji strategicznych Polpharmy w obszarze substancji czynnych. Koszt ich wdrożenia wyniesie ponad 150 mln zł.

– Polska i Europa praktycznie uzależniły się od importu azjatyckich substancji czynnych, co jest realnym zagrożeniem w sytuacji jakiegokolwiek kryzysu. Mogliśmy się o tym naocznie przekonać w pierwszej fazie pandemii COVID-19, kiedy wystąpiły czasowe braki w dostępie do niektórych leków i substancji czynnych. Nasza inwestycja pokazuje, że Polpharma ma potrzebną wiedzę oraz silną wolę, by rozwijać produkcję API w naszym kraju, jednak bez szerszego planu i wsparcia państwa sami nie będziemy w stanie osiągnąć skali, która pozwoli przywrócić bezpieczeństwo lekowe w Polsce – ocenia Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

MZ świadomy zagrożeń

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapytany o problemu produkcji API na terenie kraju przyznał, że Ministerstwo Zdrowia jest świadome zagrożenia wynikającego z uzależnienia się od substancji czynnych z Azji.

– Już w pierwszych miesiącach pandemii zobaczyliśmy braki dostaw i zerwane łańcuchy. W wielu przypadkach Ministerstwo Zdrowia indywidualnie rozmawiało, chcąc pomóc udrożnić te łańcuchy. Problem był ogólnoeuropejski. Jeżeli chodzi o polską produkcję API, to faktycznie nie pozostało wielu producentów. To niszowe rynki z wyłączeniem Polpharmy. Jako Ministerstwo Zdrowia przygotowaliśmy ustawę, która umożliwia wyższe finansowanie leków, które są produkowane w Polsce. Całkowicie podpisujemy się pod tym, by proces produkcji leków był jak największy. Wiemy, że zaczyna się on od badań i rozwoju – przekonywał Minister Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Branża jednak projektowi jest zdecydowanie przeciwna, o czym pisaliśmy wiele razy, a Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF – Krajowi Producenci Leków od razu po wypowiedzi Miłkowskiego zaznaczył, że zmiany w zakresie wsparcia produkcji API w Polsce wcale nie potrzebują ustawy, lecz innych działań.

Przypomnijmy również, że jednym z celów rezolucji Parlamentu Europejskiego z listopada 2021 r. w sprawie strategii farmaceutycznej jest wzmocnienie konkurencyjności unijnego sektora farmaceutycznego na świecie. Co więcej opracowana i przyjęta w listopadzie 2020 r. przez Komisję Europejską nowa strategia farmaceutyczna dla Europy zakłada budowanie strategicznej autonomii lekowej Unii Europejskiej. Głównym celem jest dywersyfikacja produkcji produktów leczniczych oraz łańcucha dostaw, aby uniezależnić europejski rynek farmaceutyczny od pozaunijnych producentów i dostawców.

Artykuł za portalem “Cowzdrowiu.pl”; oryginalny tytuł: Sieć Łukasiewicz wzmacnia swoją farmację i rekrutuje
Autor : Marta Markiewicz
2022-09-22

link do źródła: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/lukasiewicz-wzmacnia-swoja-farmacje-i-rekrutuje


 

Współpraca z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

Łukasiewicz – IChP i Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy. To przykład działań podejmowanych przez obie jednostki w kierunku badań naukowych, które w przyszłości przedkładać się będą na transfer nowych rozwiązań i technologii do biznesu.
dr inż. Paweł Bielski (Łukasiewicz - IChP) i dr n. chem. Sebastian Grzyb (WSIiZ) podpisanie umowy o współpracy

Z lewej: dr inż. Paweł Bielski i dr n. chem. Sebastian Grzyb

Umowę o współpracy podpisano podczas uroczystego spotkania w siedzibie naszego Instytutu. Strony reprezentowali: Rektor WSIiZ dr n. chem. Sebastian Grzyb oraz Dyrektor Łukasiewicz – IChP dr. inż. Paweł Bielski i dr inż. Ewa Śmigiera, zastępca Dyrektora ds. Badawczych. Podczas spotkania ustalono, że współpraca obejmie m.in. realizację prac dyplomowych, praktyk studenckich studentów wydziałów Chemii kosmetycznej, Technologii kosmetyku i Chemii żywności oraz współdziałanie w zakresie projektów naukowo-badawczych.

Jak przyznaje Rektor dr n. chem. Sebastian Grzyb, to korzyść nie tylko dla studentów WSIiZ, ale też dla przedsiębiorców z sektora przemysłu kosmetycznego i spożywczego współpracujących ze Szkołą, którzy będą mieli możliwość realizacji projektów wdrożeniowych przy wykorzystaniu potencjału kadrowego, zaplecza badawczego i infrastruktury Łukasiewicz – IChP – w ramach wspólnych konsorcjów.

Oprac. ILW, fot. WSIiZ

 

 

XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’22

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów chemików warszawskich placówek do udziału w XVIII Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’22. Patronem wydarzenia jest Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Tegoroczne Seminarium odbędzie się 23 września 2022 r. w sposób zdalny (https://chemsession.pl/). Tradycyjnie głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz dziedzin pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planowane są prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium, które będą rozsyłane uczestnikom w wersji elektronicznej.

Prezentacja plakatów nastąpi poprzez ich umieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej Oddziału Warszawskiego PTChem. Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 22 września br.).

W trakcie sesji plenarnej seminarium jego uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac.

Oprac. ILW fot: Akbar Nemati/Pixabay

Łukasiewicz – IChP na Forum Ekspertów EIT RawMaterials

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i edukację” – pod takim hasłem odbywało się tegoroczne Forum Ekspertów zorganizowane w Berlinie w dniach 27-29 czerwca 2022 r. przez European Institute of Innovation and Technology (EIT). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Instytutu.

W spotkaniu, dedykowanym surowcom – EIT RawMaterials Expert Forum – obok blisko 160 reprezentantów europejskiego przemysłu, organizacji badawczych, uczelni wyższych i Komisji Europejskiej, nie zabrakło przedstawicieli Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

EIT RawMAtreials definiuje trendy badawcze w trzech strategicznych ramach – Lighthouse Programs, skupiających się na wyzwaniach w zakresie wydobycia i dostarczania surowców dla Europy, by poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny uczynić Europę strategicznie bardziej autonomiczną.

W tym kontekście udział przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz w europejskim Forum Ekspertów to ogromna szansa na integrację z europejską społecznością naukowo-badawczą, a także otwieranie pola dla nowych wspólnych aktywności europejskich.

Nie do przecenienia są zarówno szanse na inicjowanie pionierskich rozwiązań i dzielenie się nimi z przyszłymi partnerami europejskimi, poprzez wspólne zdobywanie środków na ich realizację (m.in. w zakresie unikatowych kompetencji Łukasiewicz – IChP dotyczących ogniw paliwowych PEM oraz recyklingu źródeł energii), jak również na dostosowanie zakresu badań Łukasiewicz – IChP w obszarach technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym do najnowszych wyzwań stojących przed Europą.

oprac. IL-W (fot. organizatora)


 

dr hab. Wiesław Świętnicki - Łukasiewiccz - Instytut Chemii Przemysłowej

Habilitacja dra Wiesława Świętnickiego

Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu z 9 czerwca 2022 r. nadała dr. Wiesławowi Świętnickiemu z Łukasiewicz – IChP stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Dr hab. Wiesław Świętnicki od kwietnia 2022 r. jest w Instytucie kierownikiem Zespołu Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii.

Swoją drogę naukową rozpoczynał w USA jako adiunkt w Case Western Reserve University, Cleveland (1996-2000); kolejne osiem lat spędził w U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (2000-2008). W latach 2008-2010 był kierownikiem projektu w Research and Development Command-Edgewood Chemical Biological Center, Aberdeen Proving Ground. Później prowadził prace badawcze w Uniformed Services University (2010-2011), by w 2012 roku objąć stanowisko Lidera Merytorycznego we Wrocławskim Centrum Badawczym EIT+. W latach 2015-2022 zajmował się pracą naukową w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Wykształcenie

W 1995 r. uzyskał doktorat z Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Florydy, Gainesville, Floryda, Stany Zjednoczone, temat: „Analiza mechanizmu enzymatycznego I kinetyki proteazy 3C z wirusowego zapalenia wątroby typu A, enzymu, który procesuje białka wirusowe”.

Decyzją z 9 czerwca 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rozprawa habilitacyjna dra Świętnickiego dotyczyła „Modelowania białek I ich kompleksów z ligandami”, ze szczególnym uwzględnieniem „Opracowania drobnocząsteczkowych inhibitorów systemu sekrecji typu III Yersinii pestis i enteropatogennej Escherichia coli“.

Praca habilitacyjna

Praca habilitacyjna dotyczyła zagadnienia związanego z obronnością Stanów Zjednoczonych i strategią obchodzenia oporności antybiotykowej patogenów szczególnie niebezpiecznych dla ludzi: Yersinia pestis, odpowiedzialnej za epidemię czarnej dżumy, oraz enteropatgennej E. coli, odpowiedzialnej za epidemię biegunki w Zjednoczonym Królestwie oraz innych regionach świata. Bakterie wytwarzają oporność na używane antybiotyki, poprzez celowe działanie lub naturalnie, jako normalny proces oporności spowodowany długotrwałym użyciem antybiotyków.

Prace miały na celu opracowanie strategii obchodzącej istniejącą oporność antybiotykową. Nowe podejście zostało zaproponowane i polegało ono na użyciu strategii niewymuszającej śmierci bakterii, ale blokującej jej zdolności atakowania organizmu gospodarza. Rozwiązaniem było blokowanie systemów ofensywnych, w szczególności systemu sekrecji typu III, odpowiedzialnego za sekrecje toksyn niszczących komórki organizmu gospodarza, za pomocą drobnocząsteczkowych inhibitorów. Związki są małe i mogą teoretycznie penetrować cały organizm gospodarza oraz bakterie. Ponieważ celem jest system sekrecji, który nie jest niezbędny do przeżycia poza organizmem gospodarza, związki powinny być użyteczne w terapii antybiotykoodpornych patogenów i nie powinny generować oporności przez długi czas. Związki zostały wyszukane obliczeniowo za pomocą algorytmów dokujących związki do modeli białek i sprawdzone eksperymentalnie w kulturze bakteryjnej na blokowanie procesu sekrecji toksyn bakteryjnych. Prace zostały opublikowane, a strategia jest uniwersalna i może być użyta do poszukiwania nowych związków antybakteryjnych przeciwko dowolnym patogenom, antybiotykoodpornym lub nie.

Najciekawsze realizowane projekty

Obecnie dr hab. Wiesław Świętnicki jest kierownikiem B+R projektu Biobakcir, realizowanym w Łukasiewicz – IChP dzięki dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz. Projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych plastików produkowanych w inżynierowanej genetycznie bakterii Escherichia coli.

Bakteria ta jest normalnym komponentem flory układu trawiennego ludzi, ale została zmieniona genetycznie w celu wytworzenia polimerów, które można łatwo degradować w środowisku naturalnym. W realizację projektu zaangażowanych jest wiele grup, a ja kieruję zespołem odpowiedzialnym za modyfikację genetyczną E. coli oraz hodowlę bakterii w bioreaktorach. Ekstrakcja bioplastików oraz ich dalsza charakteryzacja jest wykonywana przez inne grupy. Końcowy produkt jest przetwarzany podobnie jak inne polimery plastikowe i testowany jako opakowanie do produktów farmaceutycznych.

Pasja

Jak przyznaje dr hab. Wiesław Świętnicki, jego pasją jest łowienie ryb w czystych rzekach oraz jeziorach, w szczególności w oceanie. Drugą jego pasją jest fotografia krajobrazów oraz kwiatów. Wiele z jego fotografii było wystawianych w lokalnych galeriach i znajdowało klientów w Stanach Zjednoczonych.

(oprac. I.L-W., fot. archiwum)

Wydłużony czas naboru wniosków w konkursie NEON

NCBR i PKN ORLEN podjęły decyzję o wydłużeniu do 1 sierpnia czasu na składanie wniosków do 1. konkursu programu NEON w kategorii Biomasa by zapewnić jednostkom naukowym, zaabsorbowanym obecnie sesjami egzaminacyjnymi, komfort aplikowania. Jednocześnie na 6 lipca zaplanowano drugi InfoDay tego konkursu oferujący indywidualne konsultacje merytoryczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN w Płocku.

W odpowiedzi na sugestie spływające ze świata nauki Partnerzy programu NEON postanowili umożliwić potencjalnym wnioskodawcom spokojne złożenie wniosków po zakończeniu roku akademickiego, a także zachęcić jeszcze wahających się do aplikowania w konkursie.  W efekcie termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 1 sierpnia do godz. 16.00.

W celu zapewnienia kandydatom na beneficjentów jak najlepszego dostępu do informacji PKN ORLEN i NCBR zorganizują też 6 lipca wyjątkowy InfoDay. Będzie on miał formułę hybrydową: stacjonarnie w Centrum  Badawczo-Rozwojowym w Płocku oraz on-line. Na tych, którzy zdecydują się przybyć do Płocka czekać będą eksperci PKN ORLEN gotowi zapewnić indywidualne konsultacje oraz krótka wycieczka po Centrum, gdzie w przyszłości mogą znaleźć kontynuację projekty wybrane w konkursie. Aby wziąć udział w InfoDay należy zarejestrować się poprzez adres mail: Justyna.Fijałkowska@orlen.pl lub Urszula.Sakowicz@ncbr.gov.pl wraz ze wskazaniem w treści informacji formy uczestnictwa (online/stacjonarnie) oraz zainteresowania konsultacją lub/i zwiedzaniem.

Konkurs obejmujący kategorię tematyczną „Biomasa” organizowany jest w celu pozyskania i rozwijania najlepszych polskich rozwiązań w trzech zagadnieniach tematycznych: Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2, Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III oraz Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej NCBR – https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs


 

Unikatowa technologia Łukasiewicz – IChP: alternatywa dla małej czarnej

 

Według danych Food Research Institute przeciętny Polak wypija aż 95 litrów kawy rocznie. Do przygotowania takiej ilości tego napoju potrzeba aż 3 kg ziaren. W spożyciu tego produktu zajmujemy wysokie, bo aż 11. miejsce na świecie. Za co kochamy kawę? Za kofeinę. Kofeina pobudza korę mózgową, znosząc zmęczenie fizyczne i psychiczne. W niewielkich dawkach stosowana jest jako lek pobudzający centralny układ nerwowy, w zatruciach narkotykami, alkoholem, niedomaganiach układu krążenia i oddychania. Kofeina stanowi dodatek do leków przeciwbólowych, ponieważ przyspiesza ich działanie.

Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na produkty zawierające w swoim składzie kofeinę jest ogromne. Preparaty handlowe zawierające kofeinę występują najczęściej w postaci proszku i tabletek, a także napojów i gumy do żucia. Zasadniczym jednak problemem związanym ze spożywaniem wyrobów zawierających składniki pobudzające aktywność organizmu, jest szybkie uwolnienie substancji czynnej, spowodowane krótkim okresem półtrwania kofeiny. W celu uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego występuje konieczność spożywania kilku dawek preparatu w ciągu dnia.

Badacze z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej znaleźli dla tego rodzaju produktów bezkonkurencyjną alternatywę. Opracowali unikatową technologię wytwarzania suplementu diety zawierającego kofeinę o modyfikowanym uwalnianiu.

Na czym polega istota tego wynalazku? Otóż w preparatach o spowolnionym uwalnianiu kofeiny substancja czynna uwalnia się w ciągu 8 godzin, co więcej – nie ma potrzeby przyjmowania kolejnych dawek. Proces uwalniania kofeiny z preparatu odbywa się bez efektu tzw. wyrzutu w początkowych godzinach od jego przyjęcia (zgłoszenie patentowe P.441243). „Mała czarna” ma w tym wypadku postać łatwej do połknięcia tabletki, w której dawka kofeiny wynosi aż 200 mg. Dla porównania: filiżanka tradycyjnej kawy to 60-80 mg kofeiny.

Alternatywa dla małej czarnej bardzo kusząca. Tylko co z zapachem i smakiem „prawdziwej” kawy?

Oprac. IL-W, fot. Łukasiewicz – IChP

 

Projekt Co-Bio ze Złotym Medalem

Projekt Co-Bio, realizowany przez PKN ORLEN przy współpracy badaczy z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, otrzymał złoty medal na targach INTARG 2022 oraz nagrodę specjalną Urzędu Patentowego.

Podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach PKN ORLEN otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2022 w kategorii innowacyjne przedsiębiorstwo oraz Nagrodę Grand Prix i Złoty Medal za projekty: Kormon i Co-Bio.

Przy realizacji projektu Co-Bio – innowacyjnej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych – z Dorotą Wardzińską (PKN ORLEN) pracowali również naukowcy z Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, którzy są współtwórcami nagrodzonego wynalazku (więcej: TUTAJ). Projekt został wyróżniony również Nagrodą Specjalną Polskiego Urzędu Patentowego.

Przypomnijmy, że za pracę zatytułowaną: „Badania procesu współuwodornienia…” zespół Łukasiewicz – IChP otrzymał I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę badawczą realizowaną na rzecz Koncernu w 2020 roku.

Pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi we współpracy z naszym Instytutem PKN ORLEN przeprowadził w końcu 2018 roku na jednej z instalacji rafineryjnych. Test przeprowadzono w ramach realizacji projektu dofinansowanego z programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(fot. PKN ORLEN)

Eksperci Łukasiewicz – IChP wykładowcami studiów MBA

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otwiera pionierski kierunek studiów MBA dotyczący aspektów związanych z dekarbonizacją w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. To pierwszy na świecie program studiów, odpowiadający na nowe postanowienia tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, który ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę.

W ramach MBA Dekarbonizacja/MBA Decarbonization eksperci z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej: dr inż. Antoni Migdał i dr Jakub Lach z Zakładu Technologii Chemicznej i Elektrochemii – poprowadzą moduł „Rynek magazynowania energii/ Energy storage market” (szczegóły tutaj).

Pionierski program studiów porusza zarówno managerskie, jak i techniczne aspekty związane z dekarbonizacją. Absolwenci studiów nabędą wiedzę teoretyczną oraz rozwiną praktyczne kompetencje wdrożenia rozwiązań z zakresu dekarbonizacji w swoich przedsiębiorstwach. Poznają m.in, metody obliczania poziomu emisji CO2, technologie energetyczne, budowę projektu R&D, działania ESG, nowoczesne modele biznesowe, regulacje unijne, gospodarkę odpadami czy też możliwości finansowania działań dekarbonizacyjnych. Zrozumieją również w jaki sposób skutecznie prowadzić złożone projekty transformacji we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Projekt MBA jest kontynuacją działań zainicjowanych w maju 2022 r. przez konsorcjum dekarbonizacyjne, w skład którego weszły: Atos Poland Global Services, Google Poland, Siemens, HIG Polska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, YDAY, Apzumi oraz Polpharma, o których więcej można przeczytać tutaj.

(oprac. IL-W)


 

Łukasiewicz – IChP członkiem konsorcjum dekarbonizacyjnego

9 maja 2022 r. w siedzibie firmy Google Poland podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia konsorcjum dekarbonizacyjnego, w skład którego wejdą: Atos Poland Global Services, Google Poland, Siemens, HIG Polska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, YDAY, Apzumi oraz Polpharma. Firmy będą pracować wspólnie nad stworzeniem, dostawą i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie chemicznej obróbki polimerów.

Wkładem Instytutu Łukasiewicz – IChP w projekt dekarbonizacji będzie własne zaplecze badawcze i programistyczne niezbędne do tworzenia modeli dekarbonizacji oraz prace związane z identyfikacją punktów węzłowych i analiza poprawności technologicznej algorytmów obliczeniowych.

Jak podkreślano podczas spotkania przyszłych konsorcjantów, dzięki odważnym działaniom na rzecz klimatu, w tym m.in. realizacji strategii NetZero, możliwe jest osiągnięcie w przyszłości neutralności węglowej.

Celem wspólnych wysiłków ma być stworzenie wyjątkowej propozycji, dzięki której będzie można wspierać klientów w szybkim wdrażaniu kompleksowych strategii systematycznego ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

Fot. Atos, oprac. I.L.-W.