Instytuty Łukasiewicza łączą siły

1 czerwca 2020 roku – na mocy decyzji Rady Centrum Łukasiewicz – warszawskie instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków zostaną włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (Ł-IChP).

Ł-IChP jest Instytutem o ponad 100-letniej tradycji, spadkobiercą Spółki Instytut Badań Naukowych i Technicznych METAN oraz Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego i do dziś pozostaje wiodącym Instytutem w Polsce w obszarze badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Po połączeniu Instytutów zwiększą się możliwości efektywnego wykorzystania potencjału każdej z jednostek, nie tylko dzięki poszerzeniu dotychczasowych obszarów badawczych, ale również dzięki integracji wysoko wyspecjalizowanych zespołów naukowych i badawczych – ich wiedzy i doświadczenia w realizowaniu innowacyjnych projektów, często o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Obecnie istniejące kompetencje Ł-IChP, obejmujące w szczególności technologię i przetwórstwo polimerów, syntezę i technologię chemiczną oraz chemię kosmetyczną i elektrochemię, zostaną rozszerzone o kompetencje z zakresu farmacji oraz biotechnologii w szczególności w kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, substancji i form farmaceutycznych, syntezie związków organicznych o potencjalnym działaniu terapeutycznym, opracowywaniu metod analitycznych i bioanalitycznych, projektowaniu i wykonywaniu części farmakokinetycznej badań równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych w systemie GLP, poszukiwaniu nowych substancji o działaniu leczniczym, badaniu nowych form farmaceutycznych czy też wytwarzaniu innych produktów leczniczych, w szczególności biofarmaceutyków otrzymywanych na drodze inżynierii genetycznej komórek ssaczych i mikroorganizmów oraz opracowywaniu technologii wytwarzania szczepionek nowej generacji, rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych, analogów insuliny, hormonu wzrostu oraz interferonów. Ł-IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego BiodribinÒ stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Połączenie kompetencji trzech Instytutów pozwoli wzmocnić i rozszerzyć zasoby merytoryczne i sprzętowe Instytutów w ich obszarach działalności i wejść „nowo powstałej organizacji” na globalny poziom aplikacyjnych prac badawczo-rozwojowych o potencjale komercyjnym, zwiększając szanse na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych. Uzyskany efekt skali współgrający z efektem synergii, opartym na oferowaniu przedsiębiorcom kompleksowych usług badawczych i produkcyjnych, opracowanych na bazie wspólnego potencjału, efektywnej współpracy osiąganej poprzez koordynację tematyk, wiedzy i zasobów, pozwoli na uzyskanie nowej jakości prowadzonych badań, charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności.

Konsolidacja Instytutów to szansa na uzyskanie jeszcze większego potencjału komercyjnego i silniejsze otwarcie na biznes.

***

Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikatowa w skali kraju, trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Łukasiewiczu odpowiadają na takie wyzwania społeczne, jak Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. Szczególną misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest koordynowanie działań kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.