Usługi i ekspertyzy analityczne

OFERTA

Usługi i ekspertyzy analityczne

Oznaczanie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS zawartości metali w roztworach wodnych, próbkach organicznych, nieorganicznych i z matrycą mieszaną organiczno-nieorganiczną, w tym:

 • oznaczanie zawartości metali w wodzie i ściekach,
 • kontrola czystości surowców,
 • oznaczanie zawartości metali w farbach i barwnikach przeznaczonych do produkcji farb, w wyrobach lakierowych, tworzywach polimerowych oraz środkach do barwienia tworzyw,
 • analiza składu chemicznego katalizatorów i glinokrzemianów,
 • oznaczanie zawartości metali w materiałach i olejach roślinnych,
 • oznaczanie śladowych zawartości metali toksycznych (Ba, Cd, Cr, Pb, Sb, Hg, As) w wyrobach z tworzyw polimerowych, kosmetykach, środkach czystości i in.,
 • oznaczanie śladowych zawartości metali w wyrobach z papieru,
 • badanie migracji metali toksycznych z środków do barwienia tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z wyrobów użytkowych wykonanych z tworzyw (opakowania, zabawki, materiały piśmienne i in.).

Oznaczanie zawartości anionów w próbkach nieorganicznych, wodzie i ściekach

Kontakt
mgr inż. Dorota Kolasa
tel. +48 453 056 259
dorota.kolasa@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Analiza wykonywana w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych obejmuje:

ŚRODKI PIORĄCE: ocena działania piorącego w warunkach rzeczywistych, badanie zdolności piorącej, inkrustacji, zmniejszenia wytrzymałości na rozerwanie, zaszarzenia, zażółcenia, skurczu, przebarwiania, utrzymania białości, zmiękczania pranych wyrobów

PŁYNNE ŚRODKI DO MYCIA NACZYŃ: badanie zdolności myjącej testem IKW i zdolności emulgowania tłuszczu

ŚRODKI DO MYCIA SANITARIATÓW: badanie zdolności rozpuszczania kamienia wodnego

MLECZKA I PROSZKI CZYSZCZĄCE: badanie zdolności myjącej i uszkadzania powierzchni

WYBIELACZE TLENOWE I CHLOROWE: badanie zdolności wybielania, stopnia uszkodzenia włókna, odbarwiania kolorów, zażółcenia

ŚRODKI DO PŁUKANIA TKANIN: badanie eliminacji elektryczności statycznej, zmiany białości wyrobów, zdolności do wchłaniania wilgoci

ŚRODKI DO MYCIA SZYB: badanie zdolności usuwania brudu, suchej masy, zawartości alkoholu

SZAMPONY: badanie zdolności pianotwórczych

BADANIA ANALITYCZNE i fizyko-chemiczne surowców i gotowych wyrobów

Kontakt
inż. Renata Dudek
tel. +48 517 883 166
renata.dudek@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • identyfikacja związków organicznych, polimerów, tworzyw sztucznych, farb, klejów, spoiw, itp. metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
 • identyfikacja i badania struktury nielotnych substancji organicznych, np. polimerów syntetycznych i naturalnych, produktów biochemicznych, geochemicznych metodą Py/GC/FTIR;
 • oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych i rozrzutu ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC);
 • badania analityczne związków organicznych metodami spektrofotometrii absorpcyjnej FTIR i UV-VIS;
 • badania utwardzania i sieciowania związków wielkocząsteczkowych metodą FTIR (oznaczanie grup funkcyjnych);
 • analiza składu (identyfikacja lotnych składników) mieszanin związków organicznych metodami GC/MS i GC/AED;
 • oznaczanie śladowych ilości substancji toksycznych (monomerów i rozpuszczalników) w wyrobach z tworzyw sztucznych i innych metodą GC z wykorzystaniem techniki head-space, detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (GC/FID) oraz detektorów emisji atomowej (GC/AED) i wychwytu elektronów (GC/ECD);
 • oznaczanie zawartości alkoholi C1–C3 w wyrobach chemii gospodarczej i wyrobach farmaceutycznych metodą GC/FID;
 • oznaczanie zawartości kwasów organicznych, węglowodorów, alkoholi, estrów i ketonów w próbkach gazowych metodą GC/FID;
 • badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
 • kontrola czystości surowców chemicznych oraz badanie procesów technologicznych metodami UV, GC, FTIR i AAS.

Kontakt
dr inż. Joanna Sołtysiak
tel. +48 517 883 167
joanna.soltysiak@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • oznaczanie triacylogliceroli metodą chromatografii gazowej w biowęglowodorach i frakcjach naftowych zawierających biowęglowodory (metoda akredytowana; Certyfikatu Akredytacji Nr AB 113);
 • oznaczanie lotnych związków zapachowych i aromatów metodą GC-MS;
 • oznaczanie związków organicznych w surowcach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej (GC-MS, GC-FID);
 • identyfikacja lotnych związków organicznych w różnych matrycach techniką GC-MS i Headspace- GC-MS;
 • oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych i tłuszczach zwierzęcych (zgodnie z PN-EN ISO 5508:1996 i PN-EN ISO 5509:2001) metodą GC;
 • analiza próbek gazowych metodami GC-MS oraz GC-FID/TCD
 • oznaczanie zawartości formaldehydu w wyrobach i surowcach kosmetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r., Dz. U. Nr 206 z 22.09.2004, poz. 2106) metodą HPLC;
 • oznaczanie zawartości wody metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera wg PN-EN ISO 12937 i ASTMD 6304
 • oznaczanie zawartości wody metodą miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
 • oznaczanie indeksu bromowego za pomocą miareczkowania kulometrycznego wg ASTMD1492
 • oznaczanie liczby bromowej za pomocą miareczkowania kulometrycznego
 • oznaczanie gęstości – metodą areometrem wg ASTMD 1298 i PN-EN ISO 3675
 • oznaczanie gęstości – metodą z piknometrem
 • oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną wg AOCS Official Method ca 12-55
 • oznaczanie zawartości wody wolnej wg ASTMD 2709
 • oznaczanie zawartości substancji niezmydlających w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PNISO 3596
 • oznaczanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 663
 • oznaczanie liczby jodowej wg PN-EN 14111
 • oznaczanie liczby nadtlenkowej w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 3960
 • oznaczanie liczby zmydlania wg PN-C-04043
 • oznaczanie liczby kwasowej wg PN-EN 14104 i PN-ISO 660
 • oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 662
 • oznaczanie punktu anilinowego wg ASTMD 611
 • oznaczanie zawartości asfaltenów wg ASTMD 3279
 • oznaczanie temperatury płynięcia wg PN-EN ISO 3016
 • oznaczanie współczynnika refrakcji wg ASTMD 1218

Kontakt
dr inż. Dominika Kubica
tel. +48 517 883 165
dominika.kubica@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr Małgorzata Walkiewicz
tel. +48 517 883 168
malgorzata.walkiewicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • opracowanie nowych metod i procedur analitycznych z wykorzystaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej;
 • oznaczanie mieszanin związków organicznych o szczególnie skomplikowanym i trudnym do analizy składzie metodą HPLC.

Kontakt
dr Zbigniew Dąbrowski
tel. +48 517 883 149
zbigniew.dabrowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Oferta badawcza

 • Analizy morfologii i topografii powierzchni materiałów, analizy wielkości cząstek, porów i grubości powłok o rozmiarach mikro i nanometrycznych w tym wykonywanie zdjęć powierzchni ciał stałych (TIFF, BMP, JPEG);
 • Jakościowa i półilościowa analiza elementarna składu chemicznego przy użyciu spektrometru dyspersji energii wtórnego promieniowania rentgenowskiego (EDS) prowadzona w mikroobszarze powierzchni próbki. Możliwość badania rozkładu pierwiastków na powierzchni próbki (tzw. mapping) z danego obszaru. Zakres analizy pierwiastkowej począwszy od boru do końca układu okresowego.

Skaningowy Mikroskop Elektronowy z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS

 • możliwość obserwacji powierzchni materiałów w systemie detekcji elektronów wtórnych (SE) i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE);
 • zdolność rozdzielcza 3 nm;
 • napięcie przyspieszające 0,3 kV-30 kV;
 • badania strukturalne ciał stałych w zakresie powiększeń 5–300 000x
 • możliwość badania próbek nieprzewodzących- po wcześniejszym napyleniu złotem

Trzy tryby pracy mikroskopu:

 • wysoka próżnia – badania materiałów przewodzących np.: metali i ich stopów;
 • niska próżnia – badania materiałów nieprzewodzących np.: ceramika, tworzyw polimerowych i kompozytów

Kontakt
dr inż. Katarzyna Skrzypczyńska
tel. +48 453 056 292
katarzyna.skrzypczynska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

dr Kamil Wróbel
tel. +48 517 883 172  
kamil.wrobel@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Badanie przemian fizycznych i chemicznych polimerów i innych substancji metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA)
 • Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT) metodą DSC
 • Badanie procesów degradacji i rozkładu różnych materiałów, zwłaszcza materiałów polimerowych metodą TGA
 • Badanie stabilności termicznej materiałów polimerowych metodą TGA
 • Badanie palności polimerów i materiałów polimerowych: oznaczanie wskaźnika tlenowego (OI) oraz przeprowadzanie testów palenia (np. wg UL 94 i HTL-15)

Kontakt
dr inż. Joanna Sołtysiak
tel. +48 517 883 167
joanna.soltysiak@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Badanie właściwości przy statycznym rozciąganiu
 • Badanie właściwości przy zginaniu
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie
 • Badanie udarności metodami Charpy i Izoda
 • Badanie dynamicznych właściwości termomechanicznych (DMTA) w przedziale temperatury -160 oC – 500 oC
 • Badanie twardości metodą wciskania kulki i twardości w skali Shore’a A i D
 • Badanie rozciągania udarowego
 • Badanie lepkości kinematycznej
 • Badanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia

Kontakt
dr Maciej Studziński
tel. +48 453 056 189
maciej.studziński@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Oznaczanie wielkości cząstek w zakresie 5–5000 nm metodą spektroskopii korelacyjnej fotonów (PCS)
 • Oznaczanie potencjału zeta

Kontakt
dr Aneta Łukomska
tel.: +48 453 056 148
aneta.lukomska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Pomiary lepkości dynamicznej cieczy, lepkości oraz naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania, wyznaczanie naprężenia uplastyczniającego. Dopasowanie danych pomiarowych do modelu reologicznego
 • Pomiar lepkości wg PN-EN ISO 3219
 • Pomiary właściwości ciał lepkosprężystych. Wyznaczanie zmian: modułów strat, akumulacji oraz zespolonego; lepkości zespolonej; kąta przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości
 • Badanie procesu utwardzania żywic zgodne z normą ASTM D 4473-01
 • Pomiar procesu żelowania materiałów porowatych (pianek)

Kontakt
dr inż. Jarosław.Przybylski
tel. +48 453 056 213
jaroslaw.przybylski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Badanie twardości względnej powłok lakierowych otrzymanych na podłożu szklanym lub w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na metodę nanoszenia powłoki) na podłożu metalowym. Metoda pomiaru zgodna z normą PN-79/C-81530
 • Kontrola tworzenia filmu z wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów wg PN-90/C-89415

Kontakt
mgr inż. Izabela Ofat-Kawalec
tel. +48 453 056 211
izabela.ofat-kawalec@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 • Pomiar lepkości pozornej polimerów w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji (zgodnie z PN-ISO 2555:1999) metodą Brookfielda
 • Pomiar lepkości pozornej przetworów naftowych (zgodnie z PN-83/C-04023)
 • Oznaczanie zdolności utwardzania powłok lakierowych i klejów oraz innych tworzyw promieniowaniem UV (procedura własna)
 • Przyśpieszone badania starzeniowe w cyklach (1 cykl = naświetlanie promieniowaniem UV + kondensacja pary wodnej). Liczba cykli i warunki zgodnie z ustaleniami z klientem lub wg odpowiedniej normy przedmiotowej
 • Badania starzeniowe w warunkach letnich i zimowych w komorach klimatycznych zapewniających stałą temperaturę i wilgotność lub w warunkach zmiennych (cykle)
 • Kondycjonowanie próbek w stałych warunkach temperatury i wilgotności zgodne z normą przedmiotową przed wykonaniem badania opisanego w normie
 • Oznaczania udziału procentowego objętości otwartych i zamkniętych porów w sztywnych materiałach porowatych (zgodnie z PN-ISO 4590:1994 p. 9)
 • Określanie statycznych i dynamicznych kątów zwilżania, wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych na podstawie danych kąta zwilżania oraz wyznaczanie napięcia powierzchniowego i międzyfazowego cieczy metodą wiszącej kropli
 • Pomiar połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni (wg normy PN-EN ISO 2813) ze statystyką i transferem wyników do komputera oraz oprogramowaniem na komputer PC
 • Nieniszczący pomiar grubości powłok na różnych podłożach takich jak ceramika, szkło, tworzywa sztuczne (wg PN-EN ISO 2808). Zakres pomiarowy 13 – 1000 mm
 • Badania elastyczności powłoki na podłożu metalowym wg PN-EN ISO 1519
 • Oznaczenia odporności powłoki na zarysowanie (zarysowanie próbki za pomocą odpowiedniej końcówki rylca obciążonego zdefiniowaną siłą 0-20 N
 • Określanie tłoczności powłok z farb i lakierów na podłożu metalowym wg PN EN ISO 1520
 • Oznaczanie ścieralności powłok oraz tworzyw polimerowych metodą kół ciernych
 • Pomiar udarności powłok metodą spadającego ciężarka wg EN ISO 6272
 • Określanie przyczepności powłok do podłoża metodą siatki poprzecznych nacięć wg ISO 2409
 • Oznaczanie zjawiska rozlewności oraz zaciekania w farbach i lakierach wg ASTM D 2801
 • Oznaczanie lepkości wg PN-81/C-81508 (kubki wypływowe – Forda)
 • Oznaczanie czasu wysychania i stopnia wyschnięcia wg PN-79/C-81519
 • Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie wg PN-76/C-81528
 • Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża wg PN-80/C-81531
 • Oznaczanie odporności powłok lakierowych na działanie wody wg PN-76/C-81521
 • Oznaczanie stabilności mechanicznej dyspersji wodnych i zawiesin w wirówce w zakresie temperatury -100C – + 400C (do 18 000 obr/min)
 • Oznaczanie sedymentacji dyspersji wodnych wg BN-74/6351-01

Kontakt
dr inż. Jarosław.Przybylski
tel. +48 453 056 213
jaroslaw.przybylski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Izabela Ofat-Kawalec
tel. +48 453 056 211
izabela.ofat-kawalec@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Krystyna Sylwestrzak
tel. +48 453 056 215
krystyna.sylwestrzak@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Badania substancji czynnych, produktów leczniczych, substancji pomocniczych, surowców farmaceutycznych zgodnie z Ph. Eur., USP, FP w standardzie GMP 

 • Certyfikacja serii na zgodność z GMP (certyfikat) w zakresie kontroli jakości produktów leczniczych, substancji aktywnych oraz substancji pomocniczych i surowców
 • Badania dostępności farmaceutycznej dla różnych form farmaceutycznych
 • Badania stabilności substancji czynnych i produktów leczniczych w kwalifikowanych komorach klimatycznych w warunkach długoterminowych
 • Badanie profilu zanieczyszczeń – wykrywanie, identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami monografii farmakopealnych (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA)
 • Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych (ICP-MS)
 • Standaryzacja wzorców substancji czynnych i ich zanieczyszczeń
 • Badanie jałowości
 • Badanie czystości mikrobiologicznej
 • Badania dotyczące obecności endotoksyn bakteryjnych
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej i skuteczności środków dezynfekcyjnych
 • Monitorowanie mikrobiologiczne pomieszczeń czystych
 • Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych
 • Weryfikacja i walidacja metod analitycznych i mikrobiologicznych
 • Walidacja metod oznaczania pozostałości substancji w procesie mycia linii produkcyjnej
 • Transfer metod analitycznych

Badania farmakokinetyczne, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych w standardzie GLP

 • Przygotowanie projektu badania
 • Opracowanie lub adaptacja metody bioanalitycznej służącej do oznaczania substancji leczniczej i/lub metabolitów w materiale biologicznym
 • Walidacja metody bioanalitycznej zgodnie z wymogami EMA
 • Wykonanie oznaczeń w materiale biologicznym (HPLC, LC/MS/MS)
 • Obliczenia farmakokinetyczne (WinNonlin)
 • Dokumentacja badania w formacie CTD Moduł 5
 • Przygotowanie opinii eksperckich

Kontakt
dr Aneta Łukomska
tel.: +48 453 056 148
aneta.lukomska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 1. Prowadzenie badań laboratoryjnych, aplikacyjnych oraz prac projektowych w zakresie:
 • wykorzystania operacji destylacji oraz rektyfikacji do oczyszczania substancji oraz dzielenia strumieni technologicznych; modelowania pracy układów ciągłych i periodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk azeotropowych;
 • komputerowego wspomagania projektowania instalacji przemysłowych, zwłaszcza projektowania kolumn rektyfikacyjnych oraz aparatów wymiany ciepła przy pomocy programów symulacyjnych pakietu ChemCAD;
 • projektowania i optymalizacji procesów destylacyjnych, w tym destylacji ekstrakcyjnej i absorpcyjnych;
 • wykorzystania operacji krystalizacji ze stopu (z masy) do oczyszczania substancji chemicznych,
 • stopniowego skraplania gazów procesowych;
 • rozdestylowania frakcji organicznych, w tym olejowych z depolimeryzacji tworzyw sztucznych, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Kontakt
mgr inż. Marek Plesnar
tel. +48 453 056 217
marek.plesnar@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Justyna Wójtowicz-Rutkowska,
tel. +48 517 883 159
justyna.wojtowicz-rutkowska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 1. Prowadzenie badań laboratoryjnych, wielkolaboratoryjnych i w skali pilotowej nad zastosowaniem różnych technik membranowych w procesach oczyszczania i rozdzielania ciekłych i gazowych strumieni procesowych, a w szczególności:
 • opracowywanie nowych i modernizacja istniejących procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie hybrydowych rozwiązań wiążących ze sobą procesy membranowe z klasycznymi technikami oczyszczania i rozdzielania ciekłych strumieni procesowych;
 • wprowadzanie technik membranowych w procesach utylizacji ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnianiem recyklingu wody i składników (np. glikole, gliceryna czy wartościowe metale) wydzielanych z przerabianych strumieni;
 • użycia technik membranowych do rozdziału gazów, w tym wydzielania CO2 ze spalin elektrowni – badania realizowane na własnym, unikalnym stanowisku wielkolaboratoryjnym;
 • badania w skali laboratoryjnej i pilotowej procesu perwaporacji, w zastosowaniu do rozdziału azeotropów oraz ciekłych mieszanin wodno-organicznych.

Gwarantujemy opracowanie rozwiązania aparaturowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i procesu technologicznego

Kontakt
mgr inż. Sławomir Tomzik
tel. +48 517 883 153
slawomir.tomzik@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Wiesław Capała
tel. +48 517 883 155
wieslaw.capala@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Oferujemy usługi w zakresie:

 • syntezy, optymalizacji i modyfikacji polimerów specjalnych i winylowych [poli(tlenkfenylenu) i poli(tlenkmetylenu), polistyren, poliakrylan, poli(chlorekwinylu), poli(winylobutyral)] oraz surowców pomocniczych do przetwórstwa PVC, PVB (np. plastyfikatory, stabilizatory);
 • zwiększania skali procesów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych;
 • przygotowania założeń technologicznych do projektu instalacji przemysłowych dla opracowanych procesów;
 • opracowania składów recepturowych oraz technologii sporządzania i przetwórstwa mieszanek PVC, PVB;
 • opracowania technologii standaryzacji i zastosowania odpadów PVC, PVB;
 • nadzoru przy wdrożeniu opracowanych technologii;
 • doradztwa eksperckiego.

Realizując prace badawczo-projektowe uwzględniamy:

 • analizę rynku w zakresie dostępności podobnych rozwiązań oraz potrzeb na nowe technologie i surowce;
 • aspekty ekonomiczne rozwiązań;
 • indywidualne potrzeby klienta.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz zaplecze badawcze, w tym halę półtechnik do skalowania procesów oraz analityczne.

Zespół badawczy:
dr inż. Agnieszka Abramowicz
mgr inż. Marcin Kumosiński
mgr Sławomir Pawłowski

Kontakt
dr inż. Agnieszka Abramowicz
tel. +48 453 056 208
agnieszka.abramowicz@chp.lukasiewicz.gov.pl