Karty charakterystyki

OFERTA

Karty charakterystyki

Dział Bezpieczeństwa Chemicznego

Oferujemy usługi w zakresie opracowywania kart charakterystyki

Niemal każda firma zajmująca się produkcją, importem lub dystrybucją chemikaliów, z dużym prawdopodobieństwem wcześniej czy później będzie mieć do czynienia z substancjami lub mieszaninami, które wymagają sporządzenia karty charakterystyki.

Jeśli okaże się, że produkt, który macie Państwo zamiar wprowadzić do obrotu, stwarza zagrożenie tzn. jest zaklasyfikowany m.in. jako:

wybuchowy, utleniający, łatwopalny;

toksyczny, szkodliwy, żrący, drażniący, uczulający;

rakotwórczy, mutagenny albo reprotoksyczny;

stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego;

lub

gdy substancja spełnia kryteria PBT (trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna) lub vPvB (bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) lub znajduje się na liście kandydackiej (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – SVHC), ciąży na Państwu obowiązek dostarczenia odbiorcy prawidłowo sporządzonej karty charakterystyki w języku państwa, na terenie którego produkt jest wprowadzany do obrotu.

Ponadto, gdy produkt (mieszanina) nie spełnia kryteriów klasyfikacji, ale zawiera:

substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, w stężeniach wynoszących, co najmniej 1 % mas. w przypadku mieszanin nie będących gazami lub co najmniej 0,2 % obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, albo

substancję PBT, vPvB lub SVHC w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu, albo

substancję, dla której wyznaczone zostały wartości NDS (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy),

kartę mają Państwo obowiązek dostarczyć odbiorcy na jego żądanie.

Obowiązek ten wynika z artykułu 31 rozporządzenia REACH. Aktualny format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/830 z 29 maja 2015 r.
Od 1 grudnia 2010 r. dla substancji obowiązują nowe zasady klasyfikacji i oznakowania, zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Opracowanie karty ≠ przetłumaczenie

Opracowanie karty należy do obowiązków dostawcy, a zatem producenta, importera (spoza UE), dalszego użytkownika lub dystrybutora, który wprowadza produkt do obrotu. Często jednak karta charakterystyki opracowana przez dostawcę nie spełnia wszystkich wymogów prawa polskiego, m.in. obowiązujących normatywów higienicznych. Dosłowne przetłumaczenie oryginału prowadzi często do nieuwzględniania polskich przepisów prawa i braku weryfikacji, np. klasyfikacji podanej przez producenta.

Pamiętaj! Karta charakterystyki ma umożliwić podjęcie w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska, a także zapewnić konsumentowi wyczerpującą informację o potencjalnych zagrożeniach, związanych z użyciem substancji lub mieszaniny (poprzez podanie informacji na etykiecie). Dlatego tak ważne jest, aby zarówno karta jak i etykieta były sporządzone prawidłowo!

Przypominamy, że od 1 czerwca 2015 r. dla mieszanin obowiązują nowe zasady klasyfikacji i oznakowania, a więc konieczne jest zaktualizowanie karty charakterystyki!

Wstępnej oceny dostarczonych oryginałów kart dokonujemy bezpłatnie. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenie do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi oraz dokonanie zgłoszenia substancji stwarzających zagrożenie do Wykazu C&L prowadzonego przez ECHA (dotyczy producentów lub importerów).

Jeśli więc chcecie Państwo mieć pewność, że karta charakterystyki, którą wykorzystujecie w Waszym przedsiębiorstwie i oferujecie klientom, spełnia wymogi unijnego i polskiego prawa w zakresie chemikaliów, zaś etykieta została przygotowana we właściwy sposób – uważacie przy tym, że nasi przodkowie mądrze zrobili, wymyślając społeczny podział pracy – skorzystajcie z naszych

Kontakt
mgr Marcela Palczewska-Tulińska
tel. +48 453 056 231
marcela.palczewska-tulinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds