Plan równości płci | GEP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej stosuje politykę równych szans mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowanie pełnego i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności zawodowej bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, religię lub przekonania polityczne.

Plan równości Płci GEP ma wpłynąć na stworzenie jeszcze lepszego środowiska pracy, zapobiec spowolnieniu kariery, w szczególności kobiet, które chcą łączyć pracę z życiem pozazawodowym i wychowaniem dzieci. 

Plan równości płci dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej jest opracowany w celu przeciwdziałania dyskryminacji pracowników ze względu na płeć oraz wszelkie czynniki z nią związane, takie jak stan cywilny i rodzinny, wychowanie i opieka nad dziećmi, a także zagwarantowanie obu płciom takich samych warunków rozwoju, dających możliwość wyboru różnych ścieżek zawodowych bez ich wartościowania.


Cały Dokument “Gender Equality Plan | Plan równości płci na lata 2021-2024” do pobrania tutaj