PROJEKTY zakończone

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)


Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma „Polimery” i nadania numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie

Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery”


ABM projekty własne: Produkcja i badanie enzymu (proteazy) w ramach projektu własnego Agencji pn. Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii

 


 

OPUS 10: Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych

OPUS 16: Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego

OPUS 17: Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego

OPUS 18 : Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepaticai zarażeniu tym pasożytem


ORBIS: Wsparcie staży w zakresie badań biofarmaceutycznych