ZNAK TOWAROWY: GLIPEROL

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego 

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI ZE ZNAKU TOWAROWEGO
GLIPEROL
(nr prawa wyłącznego R.192022)

CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Klasa nicejska/wykaz:

1: dodatki do paliw silnikowych
4: biopaliwa silnikowe


nr prawa wyłącznego: R.192022

nr zgłoszenia: Z.267118

data zgłoszenia: 2003-07-08

stan własności: znak towarowy (słowny)

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz_ofertowy_R-192022