WYNALAZEK: Sposób wytwarzania pochodnych 3-(dilakiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

„Sposób wytwarzania pochodnych 3-(dilakiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu”

(nr patentu PL203902)


CENA WYWOŁAWCZA: 16 000 zł + VAT

(słownie: szesnaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób wytwarzania pochodnych 3-(dialkiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu przedstawionych wzorem ogólnym 1, w którym R1 oznacza nie podstawiony lub podstawiony pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny wybrany z grupy obejmującej pirydyny, tiofeny i furany; a R2 oznacza C1-C3 alkil, polega na tym, że związek aryloacylowy poddaje się reakcji z acetalem dialkilowym N,N-dialkiloformamidu, usuwając powstający w trakcie reakcji C1-C3 alkanol. Pochodne 3-(dialkiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu stanowią cenne związki wyjściowe w syntezie substancji biologicznie aktywnych.


nr patentu: PL203902

nr zgłoszenia patentowego: 372015

data zgłoszenia: 30.12.2004

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Formularz ofertowy

Opis patentowy