WYNALAZEK: Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych

(nr patentu PL198188)


CENA WYWOŁAWCZA: 20 000 zł + VAT

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Ujawniono sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych, także funkcjonalizowanych, metodą zol-żel, w którym zol krzemionkowy wytwarza się z wodnej mieszaniny reakcyjnej zawierającej tetraalkoksysilan, alkohol lub mieszaninę alkoholi alifatycznych i ewentualnie karbofunkcyjny alkoksysilan, przy czym proces prowadzi się w obecności związku amoniowego.


nr patentu: PL198188

nr zgłoszenia patentowego: P.370289

data zgłoszenia: 2004-09-23

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Opis patentowy

Formularz oferty