WYNALAZEK: Sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu

(nr patentu PL235935)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych antrapirydazonu o wzorze (I), w którym R1 oznacza grupę -(CH2)q-N(R4)-R5, gdzie q = 2 lub 3; R4 i R5 są takie same i oznaczają C1-C3-alkil, lub R4 i R5 razem z atomem azotu w pozycji 2, do którego są przyłączone, tworzą 6-członowy pierścień cykliczny ewentualnie zawierający dodatkowy atom azotu lub tlenu, taki jak pierścień piperazyny, piperydyny lub morfoliny. Sposób polega na tym, że 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion poddaje się reakcji N-alkilowania chlorkiem alkiloaminoalkilowym o wzorze Cl-(CH2)q-N(R4)-R5, w którym q, R4 i R5 mają takie samo znaczenie jak we wzorze (I), albo jego solą, w obecności środka wiążącego kwas, korzystnie węglanu potasu.


nr patentu: PL235935

nr zgłoszenia patentowego: P.416024

data zgłoszenia: 2016-02-03

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 stycznia 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


OPIS_patentowy_PL235935

Formularz_ofertowy_PL235935