WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych

(nr patentu PL226154)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Ujawniono sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych polegający na tym, że mieszaninę haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego, i mocznika, w stosunku wagowym mocznika do haloizytu 0,02 – 0,05 : 1, poddaje się reakcji w środowisku wodnym, w obecności pola ultradźwiękowego, po czym usuwa się wodę i z suchego produktu wytwarza się proszek. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych, w którym modyfikator poddaje się reakcji z mieszaniną poreakcyjną otrzymaną w reakcji fenolu z formaldehydem, albo dodaje się go do środowiska reakcji fenolu z formaldehydem i prowadzi reakcję.


nr patentu: PL226154

nr zgłoszenia patentowego: P.409738

data zgłoszenia: 2014-10-09

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 września 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
Departament Komercjalizacji i Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Opis_patentowy_PL226154

Formularz_ofertowy_PL226154