WYNALAZEK: Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

„Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych”

(nr patentu PL228556)


CENA WYWOŁAWCZA: 7 000 zł + VAT

(słownie: siedem tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Zgłoszenie dotyczy sposobu wydzielenia kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych z procesu utleniania akroleiny, przez ekstrakcję w układzie ciecz-ciecz, z użyciem jako ekstrahenta mieszaniny 2-etyloheksanolu-1 z 1-butanolem, i następnie dwustopniową destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Uzyskanym produktem jest mieszanina kwasu akrylowego i 1-butanolu, do wykorzystania jako surowiec do wytwarzania akrylanu butylu, zaś składniki ekstrahenta zawraca się do procesu wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków.


nr patentu: PL228556

nr zgłoszenia patentowego:

data zgłoszenia: 09.12.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 listopada 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Formularz ofertowy

Opis patentowy