WYNALAZEK: Sposób otrzymywania α,ω-dihydroksypolibutadienu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


„Sposób otrzymywania α,ω-dihydroksypolibutadienu” 

(nr patentu PL224488)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania α,ω-dihydroksypolibutadienu o średniej liczbowo masie cząsteczkowej od 1500 g/mol do 5000 g/mol w reakcji polimeryzacji 1,3-butadienu w obecności roztworu nadtlenku wodoru w wodzie i w rozpuszczalniku organicznym mieszającym się z wodą, który polega na tym, że 1,3-butadien kontaktuje się z wodno-alkoholowym roztworem nadtlenku wodoru w reaktorze do polimeryzacji i utrzymując stałe stężenie 1,3-butadienu oraz stałe ciśnienie w reaktorze prowadzi się reakcję polimeryzacji, w temperaturze od 110 do 140°C. Następnie nieprzereagowany 1,3-butadien pozostawia się w reaktorze, w celu użycia go w kolejnym cyklu, zaś otrzymany produkt reakcji polimeryzacji wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyjnej znanymi metodami. Otrzymane α,ω-dihydroksylowe polimery butadienu można stosować w produkcji stałych paliw rakietowych lub jako składnik mrozoodpornych klejów, lepiszcz poliuretanowych oraz materiałów izolacyjnych.


nr patentu: PL224488

nr zgłoszenia patentowego: 404551

data zgłoszenia: 2013-07-03

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz ofertowy

Opis patentowy