WYNALAZEK: Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)

(nr patentu PL231767)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu), z zastosowaniem osmozy odwróconej, który polega na tym, że ścieki, przed poddaniem ich osmozie odwróconej, przepuszcza się przez membranę ceramiczną o punkcie odcięcia do 1000 Da, po czym otrzymany permeat poddaje się procesowi osmozy odwróconej, zaś retentat zawraca się do strumienia surowych ścieków.


nr patentu: PL231767

nr zgłoszenia patentowego: P.418847

data zgłoszenia: 2016-09-26

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 20 września 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


OPIS_patentowy_PL231767

Formularz_ofertowy_PL231767