WYNALAZEK: Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym (nr patentu PL 215642)


CENA WYWOŁAWCZA: 14 000 zł + VAT

(słownie: czternaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób odparowania strumienia gliceryny w procesie przepływowym. Znane są sposoby prowadzenia procesów chemicznych w fazie gazowej, w sposób ciągły w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora. Przykładem takich procesów może być odwodnienie gliceryny do akroleiny lub hydrogenoliza gliceryny do 1,2-propandiolu. W reakcji odwodnienia gliceryny do akroleiny stosowane są stałe katalizatory jak: zeolity, glinokrzemiany, heteropolikwasy, tlenek glinu lub inne tlenki o właściwościach kwasowych. W procesie hydrogenolizy gliceryny do 1,2- -propandiolu stosowane są katalizatory metaliczne lub katalizatory metaliczne osadzone na nośnikach jak np. węgiel aktywny, krzemionka, tlenki metali lub też mieszaniny katalizatorów uwodorniających (metalicznych) z katalizatorami o charakterze kwasowym jak glinokrzemiany, heteropolikwasy, związki cyrkonu i inne. W fazie gazowej prowadzone są też inne reakcje gliceryny, jak aminowanie, eteryfikacja lub estryfikacja gliceryny, alkilacja węglowodorów aromatycznych gliceryną i inne. Procesy przebiegające w fazie gazowej prowadzone są z reguły bezciśnieniowo lub pod niewielkim nadciśnieniem, zapewniającym przepływ reagentów przez złoże katalityczne i aparaturę. Reakcja w fazie gazowej prowadzona jest w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia substratów, w przypadku gliceryny powyżej 290°C, najczęściej powyżej 300°C. W przypadku roztworów gliceryny dla utrzymania fazy gazowej w reaktorze może być zastosowana nieco niższa temperatura od temperatury wrzenia gliceryny, tj. powyżej 250°C. (…)

Sposób według wynalazku odparowania strumienia gliceryny lub roztworu gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym, polega na tym, że przed odparowaniem strumień gliceryny lub jej roztworu ogrzewa się pod podwyższonym ciśnieniem do temperatury co najmniej 250°C, w warunkach ciśnienia i temperatury zapewniających utrzymanie gliceryny lub jej roztworu w stanie ciekłym lub nadkrytycznym, a następnie strumień gliceryny lub jej roztworu rozpręża się do ciśnienia, pod którym gliceryna lub jej roztwór tworzy fazę gazową.


nr patentu: PL 215642

nr zgłoszenia patentowego: P.392983

data zgłoszenia: 21.03.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 października 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Opis patentowy

Formularz ofertowy