WYNALAZEK: Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

(nr patentu PL 207844)


CENA WYWOŁAWCZA: 17 000 zł + VAT

(słownie: siedemnaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku są nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego. Liczną grupę kationowych związków powierzchniowo czynnych stanowią czwartorzędowe chlorki lub bromki amoniowe. Czwartorzędowy atom azotu jest połączony z czterema grupami alkilowymi. Warunkiem aktywności powierzchniowej związku jest obecność w cząsteczce co najmniej jednego długiego podstawnika alkilowego (liczba atomów węgla powyżej sześciu). Do tego typu związków należą chlorki lub bromki didecylodimetyloamoniowe i chlorki lub bromki benzalkoniowe, które stanowi mieszanina chlorku lub bromku benzylododecylodimetyloamoniowego (40%) i chlorku lub bromku benzylotetradecylodimetyloamoniowego (60%). Sole te charakteryzują się aktywnością bakteriostatyczną i bakteriobójczą wobec mikroorganizmów. Są one składnikami preparatów handlowych stosowanych do mycia i dezynfekcji. W preparatach tych stosowane są w ilościach od 0,5% do 80%). Są też składnikami preparatów do impregnacji i ochrony drewna. Mieszanina chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benzalkoniowego jest składnikiem preparatów stosowanych w profilaktyce oraz zwalczaniu choroby pryszczycy u bydła. Chlorek benzalkoniowy jest również składnikiem leku stosowanego w bólach gardła. Kwas mlekowy, będący hydroksykwasem, może występować jako związek optycznie czynny lub w postaci racematu. Znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym do regulacji kwasowości w produktach spożywczych. Stosowany jest również w przemyśle kosmetycznym, przemyśle garbarskim, tekstylnym, medycznym. W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor. Przedmiotem wynalazku są nowe czwartorzędowe sole dialkilodimetyloamoniowe kwasu mlekowego (…), które wykazują aktywność bakteriostatyczną oraz bakteriobójczą wobec mikroorganizmów.


nr patentu: PL 207844

nr zgłoszenia patentowego: P.380976

data zgłoszenia: 3.11.2006

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 października 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Opis patentowy

Formularz ofertowy