WYNALAZEK: Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds

(nr patentu US 7,915,241)


CENA WYWOŁAWCZA: 65 000 zł + VAT

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Disclosed is a process for the preparation of 24-alkyl analogs of cholecalcyferol of Formula 1 having a (5E) or (5Z) configuration, wherein X represents a hydrogen atom, a hydroxy group or an OR1 group, where R1, R2 and R3 may be the same or different and represent groups suitable for hydroxyl protection, and R4 is a C1-6 alkyl chain or a C1-6 cykloalkyl group, optionally substituted with C1-3 alkyl groups, especially for calcipotriol. The invention also provides new intermediates and non-racemic compounds being valuable synthones for the synthesis of pharmacologically active substances.

Ujawniono proces wytwarzania 24-alkilowych analogów cholekalcyferolu o Wzorze 1 o konfiguracji (5E) lub (5Z), gdzie X oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub grupę OR1 , gdzie R1, R2 i R3 mogą być takie same lub różne i oznaczają grupy odpowiednie do ochrony hydroksylu, a R 4  oznacza łańcuch C1-6 alkil lub grupę C1-6 cykloalkilową, ewentualnie podstawioną przez C1-3  grupy alkilowe, zwłaszcza dla kalcypotriolu. Wynalazek dostarcza także nowych związków pośrednich i związków nieracemicznych będących cennymi syntonami do syntezy substancji farmakologicznie czynnych.


nr patentu: US 7,915,241
nr zgłoszenia patentowego: US10/962,873
data zgłoszenia: 8.10.2004
stan własności: patent
forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 września 2022 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
mgr Grzegorz Breski
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: grzegorz.breski@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Formularz_ofertowy_US7915241 

Opis_patentowy_US2005119241A1