WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

(nr patentu PL 211920)


CENA WYWOŁAWCZA: 20 000 zł + VAT

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Modyfikator żywic epoksydowych wytwarza się przez ogrzewanie do temperatury 80°C, mieszaniny haloizytu, poddanego uprzednio obróbce termicznej lub działaniu pola ultradźwiękowego, i kalafonii balsamicznej lub jej estru, w stosunku wagowym haloizytu do kalafonii balsamicznej lub jej estru odpowiednio 2-5:1, w rozpuszczalniku organicznym, z dodatkiem wodorotlenku metalu alkalicznego jako katalizatora oraz nadtlenowego inicjatora reakcji, a następnie usunięcie rozpuszczalnika. Modyfikator otrzymany sposobem według wynalazku stosuje się w ilości 1-6% wagowych w stosunku do układu żywica/utwardzacz. Modyfikowane żywice epoksydowe po utwardzeniu wykazują korzystne właściwości mechaniczne, zwłaszcza zwiększoną udarność i wytrzymałość na zrywanie oraz większą odporność termiczną.


nr patentu: PL 211920

nr zgłoszenia patentowego: P. 386380

data zgłoszenia: 2008-10-29

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 października 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Departament Komercjalizacji i Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Opis_patentowy_211920

Formularz_ofertowy_PL211920