WYNALAZEK: Method of manufacturing silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Method of manufacturing silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites
(nr patentu US 9,126,839)

CENA WYWOŁAWCZA: 70 000 zł + VAT
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, consists in that the silica gel is obtained by sol-gel method from the reaction mixture containing tetraalkoxysilane and aliphatic alcohol, in the presence of ammonium compound, and thereafter the thermodegradable copper(II) salt a compound from the group of carbofunctional alkoxysilanes, and then, after evaporation of solvents the dry residue is heated at the decomposition temperature of copper(II) salt.

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych polega na otrzymywaniu żelu krzemionkowego metodą zol-żel z mieszaniny reakcyjnej zawierającej tetraalkoksysilan i alkohol alifatyczny, w obecności związku amonowego, a następnie termodegradowalnej soli miedzi(II) a związku z grupy karbofunkcyjnych alkoksysilanów, a następnie po odparowaniu rozpuszczalników suchą pozostałość ogrzewa się w temperaturze rozkładu soli miedzi(II).


nr patentu: US 9,126,839

nr zgłoszenia patentowego: US201113695861A

data zgłoszenia: 2011-05-05

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


US9126839B2_Original_document

Formularz_ofertowy_US_9126839