WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy
(nr patentu PL209959)

CENA WYWOŁAWCZA: 15 000 zł + VAT

(słownie: piętnaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego polega na ogrzewaniu mieszaniny 100 części wagowych elastomeru blokowego typu styren-izopren-styren w postaci granulatu lub proszku i 15-30 części wagowych małocząsteczkowej żywicy oligocyklopentadienowej lub żywicy oligocyklopentadienowo-styrenowej lub żywicy alfa-metylostyrenowej, poddanej uprzednio działaniu wiązki przyspieszonych elektronów o dawce 10-20 kGy. Ogrzewanie prowadzi się z dodatkiem nadtlenkowego inicjatora. Zmodyfikowany polistyren niskoudarowy zawiera 1-3% wagowych, w stosunku do kompozycji, modyfikatora otrzymanego sposobem według wynalazku. Zmodyfikowany polistyren według wynalazku charakteryzuje się znacznie zwiększoną udarnością i wytrzymałością na zrywanie i zginanie.


nr patentu: PL209959
nr zgłoszenia patentowego: P.387336
data zgłoszenia: 2009-02-25
stan własności: patent
forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 stycznia 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz_ofertowy_PL209959

OPIS_patentowy_PL209959