WYNALAZEK: Nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych oraz sposób ich otrzymywania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU
„Nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych oraz sposób ich otrzymywania”

(nr patentu PL216871)


CENA WYWOŁAWCZA: 15 000 zł + VAT

(słownie: piętnaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych o wzorze ogólnym 2, w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową, grupa hydroksylowa w pozycji 4′ znajduje się w położeniu cis względem atomu azotu w pozycji 3′, R5 i R6 wraz z atomem azotu oznaczają grupę N,N-dimetylową, N-etylo-N-metylową, N-butylo-N-metylową, N-tert-butylo-N-metylową, N-butylo-N-etylową lub N-etylo-N-izopropylową, albo R5 i R6 wraz z atomem azotu oznaczają grupę N,N-1″,4″-tetrametylenową, N,N-1″,5″-pentametylenową, N,N-3″-oksa-1″,5″-pentametylenową lub N,N-3″-aza-1″,5″-pentametylenową podstawioną jednym lub dwoma takimi podstawnikami, jak metyl, etyl, propyl, metoksymetyl, metoksyetyl, metoksyfenyl lub metylofenyl, w postaci wolnych zasad, gdy X=0 lub w postaci chlorowodorków, gdy X=HCl. Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania tych pochodnych.


nr patentu: PL216871

nr zgłoszenia patentowego: P.387041

data zgłoszenia: 2009-01-15

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 grudnia 2021 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Formularz ofertowy

OPIS PATENTOWY