Wynalazki – oferta

Nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych oraz sposób ich otrzymywania

Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych o wzorze ogólnym 2, w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową...

Sposób wytwarzania pochodnych 3-(dilakiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu

Sposób wytwarzania pochodnych 3-(dialkiloamino)-1-(heteroarylo)-prop-2-en-1-onu przedstawionych wzorem ogólnym 1, w którym R1 oznacza nie podstawiony lub podstawiony pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny wybrany z grupy obejmującej pirydyny...

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych

Zgłoszenie dotyczy sposobu wydzielenia kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych z procesu utleniania akroleiny, przez ekstrakcję w układzie ciecz-ciecz, z użyciem jako ekstrahenta mieszaniny 2-etyloheksanolu-1 z 1-butanolem...

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób odparowania strumienia gliceryny w procesie przepływowym. Znane są sposoby prowadzenia procesów chemicznych w fazie gazowej, w sposób ciągły w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora.

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób odparowania strumienia gliceryny w procesie przepływowym. Znane są sposoby prowadzenia procesów chemicznych w fazie gazowej, w sposób ciągły w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora.