Wynalazki – oferta

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego polega na ogrzewaniu mieszaniny 100 części wagowych elastomeru blokowego typu styren-izopren-styren w postaci granulatu lub proszku i 15-30 części wagowych małocząsteczkowej żywicy oligocyklopentadienowej lub żywicy oligocyklopentadienowo-styrenowej lub żywicy alfa-metylostyrenowej, poddanej uprzednio działaniu wiązki przyspieszonych elektronów o dawce 10-20 kGy...

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych antrapirydazonu o wzorze (I), w którym R1 oznacza grupę -(CH2)q-N(R4)-R5, gdzie q = 2 lub 3; R4 i R5 są takie same i oznaczają C1-C3-alkil, lub R4 i R5 razem z atomem azotu w pozycji 2, do którego są przyłączone, tworzą 6-członowy pierścień cykliczny ewentualnie zawierający dodatkowy atom azotu lub tlenu, taki jak pierścień piperazyny, piperydyny lub morfoliny...

WYNALAZEK: Method of manufacturing silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites

Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, consists in that the silica gel is obtained by sol-gel method from the reaction mixture containing tetraalkoxysilane and aliphatic alcohol, in the presence of ammonium compound, and thereafter the thermodegradable copper(II) salt a compound from the group of carbofunctional alkoxysilanes...

ZNAK TOWAROWY: GLIPEROL

Oferuta dotyczy do sprzedaży prawa własności znaku towarowego GLIPEROL. Klasa nicejska/wykaz: 1: dodatki do paliw silnikowych 4: biopaliwa silnikowe.