Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających działania niepożądane

Administrator danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000857893, NIP 5252836114, Tel. 022 568 20 00, adres e-mail: ichp@ichp.lukasiewicz.gov.pl (dalej „Łukasiewicz – IChP”).

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  • Dane osobowe lekarza zgłaszającego (oraz innej osoby zgłaszającej niebędącej jednocześnie osobą, której dotyczy zdarzenie) będą przetwarzane w celu przyjęcia i analizy zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego, co odbywa się w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem UE nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 oraz Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001),
  • Dane osobowe osoby zgłaszające, będącej jednocześnie osobą, której dotyczy zdarzenie, będą przetwarzane w celu przyjęcia i analizy zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego, co odbywa się w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem UE nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 oraz Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001) oraz – w zakresie danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia – gdyż jest to niezbędne w celu zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

Odbiorcy danych, przekazywanie danych poza EOG

Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, dostawca poczty elektronicznej,  podmioty upoważnione do otrzymywania danych na mocy  obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, po którym nastąpiło podejrzewane działanie niepożądane.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego, a następnie analizy zgłoszonego przez Panią/Pana działania niepożądanego produktu leczniczego

Prawa przysługujące

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Automatyczne decyzje i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.