Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego osób wchodzących na teren

INFORMACJA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W OBSZAR MONITOROWANY  – MONITORING WIZYJNY W BUDYNKU I NA TERENIE ADMINISTRATORA

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00  (dalej „ŁICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno naszych pracowników, współpracowników i najemców jak i innych osób wjeżdżających i wchodzących na teren Ł- ICHP oraz ochrony mienia w/w podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
ODBIORCY DANYCH I

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług serwisowych monitoringu.

Brak zamiaru przekazywania danych poza obszar EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia rejestracji wizerunku
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH Wejście na teren budynku oznacza, że dane osobowe w postaci wizerunku lub numeru rejestracyjnego pojazdu zostały zarejestrowane. Osoba, która nie chce aby te informacje był rejestrowane musi powstrzymać się od wkraczania w obszar monitorowany.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE prawo dostępu do danych osobowych,

prawo sprostowania,

prawo usunięcia,

prawo ograniczenia przetwarzania

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych
PROFILOWANIE

AUTOMATYCZNE DECYZJE

brak profilowania,

brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

SKARGA DO ORGANU NADZORU Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa