Informacja dla reprezentantów podmiotów i osób kontaktowych

INFORMACJA DLA REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB KONTAKTOWYCH

przekazywana na podstawie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00  (dalej „ŁICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników oraz osób kontaktowych podmiotu (dalej „reprezentanci”) przetwarzane są w celu:

(a)     są w celu obsługi korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji w związku z prowadzona działalnością,

(b)     prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy, zawarcia oraz jej wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dokonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi/wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów,

(c)     realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Ł-ICHP m.in. związanych z przygotowywaniem dokumentacji umożliwiającej monitorowanie, sprawozdawczość, ewaluację oraz weryfikację realizacji Umowy (jeśli doszło do jej zawarcia), sprawozdawczość i rachunkowość, archiwizację materiałów wytworzonych przez Ł-ICHP (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz – w stosownych przypadkach – w celu wykonania zadania realizowane w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

(d)     dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu administratorów jakim jest wykorzystanie przewidzianych przez prawo instrumentów prawnych w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia ewentualnych roszczeń oraz obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe reprezentantów: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu, inne dane teleadresowe podmiotu, z ramienia którego reprezentant występuje.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od reprezentanta lub za pośrednictwem innych osób wskazanych do kontaktu przez reprezentanta lub ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.).

ODBIORCY DANYCH

 

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

 

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług IT, hostingu poczty, usług doradczych, operatorzy pocztowi i  kurierzy czy inne. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest na pewnym etapie  przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  Ł-ICHP będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności wykonywanych w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i przez czas jej realizacji tj. przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym o przekazaniu dokumentów do archiwów państwowych).
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH W przypadku, gdy otrzymujemy dane reprezentanta źródło wymogu podania danych osobowych wynika z łączącej reprezentanta relacji z tym podmiotem.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE prawo dostępu do danych osobowych,

prawo sprostowania,

prawo usunięcia,

prawo ograniczenia przetwarzania,

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub gdy dokonywane jest w celu wykonywania zadania realizowane w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
PROFILOWANIE
AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,

brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

SKARGA DO ORGANU NADZORU Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa