Informacja dla osób, z którymi prowadzona jest korespondencja (poczta elektroniczna)

INFORMACJA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ (POCZTA ELEKTRONICZNA)

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00  (dalej „ŁICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

CEL PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podawane w korespondencji lub w związku z korespondencją (imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane wskazane w stopce nadawcy) przetwarzane są w celu:

(a)     jej obsługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji w związku z prowadzona działalnością,

(b)     archiwizacji tj. przechowywania dowodów prowadzenia działalności przez Ł-ICHP  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wykazanie w razie potrzeby treści korespondencji

Dane osobowe reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników oraz osób kontaktowych przetwarzane są w celach wskazanych w Informacji dla reprezentantów podmiotów i osób kontaktowych, prosimy o zapoznanie się.

ODBIORCY DANYCH

 

 

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług IT, hostingu poczty, usług doradczych, operatorzy pocztowi i  kurierzy czy inne. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest na pewnym etapie  przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Ł-ICHP będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą następuje korespondencja, chyba, że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a po tym terminie korespondencja może być przechowywana w celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną..
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH Podanie danych jest dobrowolne przy czym niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE prawo dostępu do danych osobowych,

prawo sprostowania,

prawo usunięcia,

prawo ograniczenia przetwarzania,

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych
PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE DECYZJE brak profilowania,

 

brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

SKARGA DO ORGANU NADZORU Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa