Informacja dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00  (dalej „ŁICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będę w celu:

(a)     rekrutacji, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z tym procesem.

Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w Kodeksie pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, co dotyczy rekrutacji w ramach zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy). Przekazanie z własnej inicjatywy kandydata większej ilości danych niż wymagane przepisami Kodeksu pracy (np. poprzez przesłanie CV) odbywa się na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(b)     prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawna przetwarzania jest wówczas zgoda kandydata(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

(a)     archiwizacyjnym tj. przechowywania dowodów prowadzenia działalności przez administratora

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykazanie w razie potrzeby, że rekrutacja prowadzona była zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ODBIORCY DANYCH

 

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług IT, hostingu poczty, usług doradczych, operatorzy pocztowi i  kurierzy czy inne. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest na pewnym etapie przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez kandydata  zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym terminie dane mogą być przechowywana w celach archiwizacyjnych przez okres przedawnienia roszczeń możliwych do podniesienia przez kandydata do pracy
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenia Pani/Pana oferty.  W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem i zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE prawo dostępu do danych osobowych,

prawo sprostowania,

prawo usunięcia,

prawo ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych

ZGODA

 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Przekazanie z własnej inicjatywy kandydata większej ilości danych niż wymagane przepisami Kodeksu pracy (np. poprzez przeslanie CV) postrzegamy jako wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Wyrażenie zgody, w tym zgody w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest zawsze dobrowolne.

 

Kandydat ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO SPRZECIWU prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
PROFILOWANIE

AUTOMATYCZNE DECYZJE

brak profilowania,

brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji

SKARGA DO ORGANU NADZORU kandydatowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa