Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki pionu wsparcia w Zespole Marketingu i Handlu w Biurze Produktów Farmaceutycznych

Zakres obowiązków:
 • Współpraca z obecnymi kontrahentami oraz aktywne pozyskiwanie nowych nabywców farmaceutycznych substancji czynnych (API).
 • Organizacja sprzedaży farmaceutycznych substancji czynnych, ich półproduktów i wzorców analitycznych w kraju i za granicą.
 • Przygotowanie ofert sprzedaży API i wzorców API.
 • Negocjowanie warunków umów handlowych, przygotowywanie treści umów.
 • Marketing substancji farmaceutycznych wytwarzanych w Instytucie, w tym udział w konferencjach i targach branżowych.
 • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi.
 • Współudział w tworzeniu planów sprzedaży
 • Znajomość procedur obowiązujących w Łukasiewicz-ICHP, w tym procedur związanych z systemem GMP.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetów i projektów.
Profil kandydata:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Kierunki przyrodnicze – farmacja, chemia, biotechnologia i pokrewne mile widziane.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne (mile widziane doświadczenie w sprzedaży i/lub marketingu, mile widziane doświadczenie w negocjowaniu umów handlowych).
 • Doświadczenie w sprzedaży substancji czynnych lub surowców chemicznych będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość rynku farmaceutycznego oraz procedur GMP.
 • Umiejętność analizy danych i dokumentów.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Zaangażowanie w pracę i zorientowanie na osiąganie celów.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Zapewniamy:
 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP)
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie)
 6. Możliwość szkoleń, kursów w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
APLIKUJOsoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 4 października 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk APLIKUJ.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.