Publikacje 2014

 • Berkowicz G., Bradło D., Baron J., Żukowski W., Kandefer S., Szarlik S., Zielecka M., WielgoszZ., Jamanek D.: „Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolui zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych”, Przemysł Chemiczny 2014, 93 (6),938
 • Budner B., Mróz W., Piela P., Tokarz W., Korwin-Pawlowski M. L.: „Badanie właściwości elektrokatalitycznych wielowarstwowych struktur typu Pt/Pd dla niskotemperaturowych, polimerowych ogniw paliwowych”, Inżynieria Materiałowa 2014, 5, 361
 • Czerwiński A., Rogulski Z., Obrębowski S., Lach J., Wróbel K., Wróbel J.: “Positive Plate for Carbon Lead-Acid Battery”, International Journal of Electrochemical Science 2014, 9 (9), 4826
 • Dłubak J., Rogulski Z.: „Baterie i akumulatory w Europie”, Przemysł Chemiczny 2014, 93 (5), 704
 • Firlik S., Wielgosz Z., Pawlowski S., Tokarz L., Stasinski J., Suwala K.: “Influence of 2,4,6-trimethylphenol on the yield of synthesis and properties of poly(phenylene oxide)”, Polimery 2014, 3 (59), 201, dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.201
 • Ghalla H., Issaoui N., Govindarajan M., Flakus H. T., Jamróz M. H., Oujia B.: „Spectroscopic and molecular structure investigation of 2-furanacrylic acid monomer and dimer using HF and DFT methods”, Journal of Molecular Structure 2014, 1059, 132, dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2013.11.037
 • Górniak L., Krześlak A., Palczewska-Tulińska M.: „Karty bezpieczeństwa produktu wg programu Światowej Strategii dla Produktów – cele, problemy, perspektywy”, Przemysł Chemiczny 2014, 93(2), 137
 • Grzywa-Niksińska I.: „Badanie przydatności jonitów oraz sorbentów polimerowych do selektywnej adsorpcji substancji aktywnych z soku kapusty”, Przemysł Chemiczny 2014, 93 (5), 662
 • Hamankiewicz B., Michalska M., M. Krajewski, D. Ziółkowska, L. Lipińska, K. Korona, M. Kamińska, Czerwiński A.: “The effect of electrode thickness on electro-chemical performance of LiMn2O4cathode synthesized by modified sol–gel method”, Solid State Ionics 2014, 262, 9, doi.org/10.1016/j.ssi.2013.08.010
 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: “Thermodynamics of hydride formation and decomposition in electrodeposited Pd-rich Pd–Ru alloys”, Electrochemistry Communications 2014, 48, 40
 • Jamanek D., Zielecka M., Wielgosz Z., Cyruchin K.: „Otrzymywanie 2,6-dimetylofenolu przy użyciu katalizatora żelazowo-chromowego naniesionego na powierzchnię krzemionki”, Przemysł Chemiczny2014, 93(3), 388
 • Jamanek D., Zielecka M., Wielgosz Z., Cyruchin K., Kępska B., Wenda M., Górska A., Krakowiak J., Łukomska A., Baran P.: „Wykorzystanie reaktora fluidalnego do syntezy2,6-dimetylofenolu”, Chemik 201468 (5), 468
 • Janiszewska J.: „Naturalne peptydy przeciw-drobnoustrojowe w zastosowaniach biomedycznych”, Polimery 2014, 59 (10), 699
 • Jedynak R., Sułek M.: „Numerical and Experimental Investigation of PlasticInteraction Between Rough Surfaces”, Arabian Journal for Science and Engineering 2014, 39 (5),4165, dx.doi.org/10.1007/s13369-014-1026-6
 • Jeziórska R., Zielecka M., Gutarowska B.: „High-density polyethylene composites filled with nanosilica containing immobilized nanosilver or nanocopper: thermal, mechanical, and bactericidal properties and morphology and interphase characterization”, International Journal Of Polymer Science 2014, Article Number: 183724, 13 stron, dx.doi.org/10.1155/2014/183724.
 • Kijeński J., Kijeńska M., Migdał A.: “Współzgazowanie — strategiczny kierunek zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych”, Polimery 2014, 5 (59), dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.393
 • Kikolski P., Dłuska-Smolik E., Bolińska A., Dudek R.: „Porównanie metod selektywnego rozpuszczania i respirometrii manometrycznej stosowanych do oceny biodegradowalności biomasy stałej przeznaczonej do celów energetycznych”, Przemysł Chemiczny 2014, 93 (12), 2190
 • Kozakiewicz J., Ofat I., Legocka I., Trzaskowska J.: “Silicone-acrylic hybrid aqueous dispersions of core-shell particle structure and corresponding silicone-acrylic nanopowders designed for modification of powder coatings and plastics Part I – Effect of silicone resin composition on properties of dispersions and corresponding nanopowders”, Progress in Organic Coatings 77, 2014,  568–578
 • Krajewski M., Michalska M., Hamankiewicz B., Ziółkowska D., Korona K. P., Jasiński J. B., Kamińska M., Lipińska L., Czerwiński A.: „Li4Ti5O12 modified with Ag nanoparticles as an advanced anode material in lithium–ion batteries”, Journal of Power Sources 2014, 245, 764, dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.07.048
 • Krześlak A., Palczewska-Tulińska M.: „Rozporządzenia REACH a odpady – gdzie tkwią problemy?”, Chemik 2014, 68 (10), 821
 • Łoś P., Łukomska A., Kowalska S., Jeziórska R., Krupka J.: „Kompozyty polimerowe z metalicznymi napełniaczami do ekranowania pola elektromagnetycznego”, Przemysł Chemiczny 2014, 93(10), 1707
 • Łoś P., Łukomska A., Kowalska S., Kwartnik M.: „Laboratory and Pilot Scale Tests of a New Potential-Controlled Method of Copper Industrial Electrolysis”, J. Electrochem. Soc. 2014, 161(10), D593–D599, dx.doi.org/10.1149/2.1171410jes
 • Łysik P., Górska A., Szarlik S.: „Gas-phase methylation of phenol over iron-chromiumcatalyst”, Industrial and EngineeringChemistry Research 2014, 53 (45) 17558
 • Markowicz S., Biernacka M., Samluk A., Dudek D., Skurzak H., Matalinska J., Bochyńska M., Lipkowski A. W., Kurzepa K., Yoshikawa M.: “Anticancer Properties of Peptide Fragments of Hair Proteins”, PLOS ONE 2014, 9(6), Article Number: e98073, dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098073
 • Michalska M., Hamankiewicz B., Ziółkowska D., Krajewski M., Lipińska L., Andrzejczuk M., Czerwiński A.: “Influence of LiMn2Omodification with CeO2 on electrode performance”, Electrochimica Acta 2014, 136, 286, dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2014.05.108
 • Michalska M., Krajewski M., Ziółkowska D., Hamankiewicz B., Andrzejczuk M., Lipińska L., Korona K., Czerwiński A.: “Influence of milling time in solid-state synthesis on structure, morphology and electrochemical properties of Li4Ti5O12 of spinel structure”, Powder Technology 2014, 266, 372, dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2014.06.056
 • Migdał A. R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., ŚmigieraE.: „Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych”, Chemik 2014, 68 (12), 1056
 • Mróz W., Budner B., Tokarz W., Piela P., Korwin-Pawlowski M. L.: „Ultra-low-loading pulsed-laser-deposited platinum catalyst films for polymer electrolyte membrane fuel cells”, Journal of Power Sources 2015, 273(1), 885
 • Nowicki A., Przybytniak G., Markowski K., Legocka I.: „Radiation-induced degradation of an epoxy thermoset supported by hydrogen peroxide”, Radiation Physics and Chemistry 2014, 94, 22, dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2013.04.014
 • Ofat I., Kozakiewicz J.: „Modyfikacja poliestrowo-epoksydowych i poliestrowych farb proszkowych za pomocą nanoproszków silikonowo-akrylowych — wpływ na właściwości powierzchni powłok”, Polimery 2014, 7-8 (59), 643, dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.643
 • Plesnar M., Pawelec M., Wójtowicz-Rutkowska J., Ratajczak W.: „Oznaczenie rozpuszczalnościetylenu i propylenu w oleju Mobil DTE 13 M”, Inżynieria i aparatura chemiczna 2014, 53 (3), 167
 • Porębska-Sękstas P., Palczewska-Tulińska M., Krześlak K., Ostrowska I.: „Problemy polskich przedsiębiorstw związane z rejestracją w REACH… i nie tylko”: Przemysł Chemiczny 2014, 93 (1), 10
 • Porębska-Sękstas P., Palczewska-Tulińska M., Krześlak K.: „Nanomateriały w sieci europejskich regulacji”, Chemia i Biznes 2014, 1, 25
 • Porębski T., Talma-Piwowar M., Majewska E., Polarczyk K., Tomzik S., Jamróz M.: „Ekstrakcja kwasu akrylowego z mieszaniny akrylanu butylu i butanolu z użyciem roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta”, Przemysł Chemiczny 2014, 93(9), 1570
 • Rogulski Z., Czerwiński A.: „Rynek akumulatorów i baterii małogabarytowych”, Przemysł Chemiczny2014, 93 (5), 709
 • Skowroński J. M., Osińska M., Rozmanowski T., Rogulski Z.: „Wpływ wysokoenergetycznego mielenia na parametry eksploatacyjne materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych”, Przemysł Chemiczny2014, 93 (5), 701
 • Skowroński J. M., Osińska M., Rozmanowski T., Rogulski Z.: „Polepszenie pojemności rozładowania materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych w wyniku wysokoenergetycznego mielenia z dodatkiem ekspandowanego grafitu”, Przemysł Chemiczny2014, 93 (5), 697
 • Sołtysiak J., Ciężarek O., Wróbel J.: “Surface modification of porous silicon with mesogenic moieties”, Phase Transitions 2014, 87(8), 790
 • Soszko M.,Dłubak J., Czerwiński A.: „Quartz crystal microbalance study of palladium alloys.Part 1: Electrodeposition of Pt–Pd–Ru alloys”, Journal of Electroanalytical Chemistry 2014, 729, 27
 • Studziński M., Jeziórska R., Szadkowska A., Zielecka M.: „Kompozyty polipropylen/nanokrzemionka z udziałem EOC-g-GMA jako kompatybilizatora”, Polimery2014, 7-8 (59), 625. doi.org/10.14314/polimery.2014.625
 • Suhak Y., Izdebska K., Skupiński P., Wierzbicka A., Reszka A., Sybilski P., Kowalski B., Mycielski A., Zytkiewicz Z. R., Soszko M., Suchocki A.: „Application of ZnO single crystals for light-induced water splitting under UV irradiation”, Materials Chemistry and Physics 2014, 143, 1253, dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.11.031
 • Sułek M. W., Bąk-Sowińska A.: „New Ecological Lubricants on the Basis of Lyotropic Liquid Crystals Formed by Solutions of Maracuja Oil Ethoxylate”, Industrial & Engineering Chemistry Research2013, 52(46), 16169.
 • Szczepaniak B., Jankowski P., Sołtysiak J.: “Reakcja małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej z poli(1,3-fenyleno metylofosfonianem)”, Polimery 2014, 4 (59), dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.293
 • Śmigiera E., Osawaru O., Kijeński J., Migdał A., Zgudka A.: „Reduction of Polymer Waste Pyrolysis Fractions over Pt/Al2O3 with Methanol Decomposition Hydrogen to Obtain Fuel-Grade Hydrocarbons”, Journal of Chemistry, vol. 2014, Article ID 938696, 9 stron, dx.doi.org/10.1155/2014/938696
 • Wróbel J., Wróbel K., Lach J., Dłubak J., Podsadny P., Rogulski Z., Paleska I., Czerwiński A.: „Zastosowanie usieciowanego węgla szklistego w elektrochemicznych źródłach prądu”, Przemysł Chemiczny 2014, 93(3), 331
 • Żukowski W., Berkowicz G., Baron J., Kandefer S., Jamanek D., Szarlik S., Wielgosz Z., Zielecka M.: „Selective phenol methylation to 2,6-dimethylphenol in a fluidized bed of iron-chromium mixed oxide catalyst with o-cresol circulation”, Chemistry Central Journal 2014, 8:51, dx.doi.org/10.1186/s13065-014-0051-6