Publikacje 2012

 • Bańkowska A., Porębska P., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część VII. Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników wynikające ze stosowania substancji SVHC”, Przem. Chem. 2012, 91, 1, 8
 • Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH Cz. VIII. Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (załącznik XVII do rozporządzenia REACH)”, Przem. Chem. 2012; 91 (9), 1694
 • Brzozowski R., Buijs W.: „Shape–selective synthesis of 2,6-diisopropylnaphthalene on H-mordenite catalysts”, Journal of Catalysis 2012, 292, 181
 • Chmielarek M., Skupiński W., Wieczorek Z., Dziura R.: „α,ω- Dihydroksypolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie”, Przem. Chem. 2012; 91 (9), 1803
 • Czerwiński A., Obrębowski S., Z. Rogulski Z.: „New high-energy lead-acid battery with reticulated vitreous carbon as a carrier and current collector”, J. Power Sources 2012, 198, 378
 • Cyrański M. K., Jamróz M. H., Rygula A., Dobrowolski J. Cz., Dobrzycki Ł., Baranska M.: „On two alizarin polymorphs”, CrystEngComm, 2012, 14, 3667
 • Dąbrowski Z., Wiśniewska A., Kamiński J., Cybulski J.: „Ionic liquids as the catalysts for asymmetric reactions”, Polimery 2012, 57, 5, 375
 • Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Sadlej J.: „Chapter 15: VCD Chirality Transfer: A New Insight into the Intermolecular Interactions”, s. 451-477, w: „Practical Aspects of Computational Chemistry I: An Overview of the Last Two Decades and Current Trends”, J. Leszczynski and M.K. Shukla (eds.), Springer Science+Business Media B.V. 2012
 • Górniak L., Palczewska–Tulińska M., Krześlak A.: „Odzysk i recykling polimerów – obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH”, Polimery 201257, 4, 308
 • Górniak L., Krześlak A., Palczewska–Tulińska M.: „Główne wnioski ze Studium na temat informowania konsumentów o bezpiecznym stosowaniu chemikaliów”, Chemik 2012, 664, 321
 • Górniak L., Palczewska–Tulińska M., Krześlak A.: „REACH dla drogowców – część II”, Kruszywa 2012, 2, 80
 • Jamróz M. H., Rode J. E., Ostrowski S., Lipiński P. F. J., Dobrowolski J. Cz.: „Chirality Measures of α-Amino Acids”, J. Chem. Inf. Model. 2012, 52, 1462/ dx.doi.org/10.1021/ci300057h
 • Jamróz M. K., Jamróz M. H., Dobrowolski J. Cz., Gliński J. A., Glensk M.: „One new and six known triterpene xylosides from Cimicifugaracemosa: FT-IR, Raman and NMR studies and DFT calculation”, Spectrochimica Acta Part A, 2012, 93, 10
 • Janiszewska J., Sowińska M., Rajnisz A., Solecka J., Łacka I., Milewski S., Urbanczyk-Lipkowska Z.: „Novel dendrimeric lipopeptides with antifungal activity”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22, 1388
 • Jeziórska R., Zielecka M., Szadkowska A., Wenda M., Tokarz L.: „Kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości z nanokrzemionką zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra”, Polimery 2012, 57 (3), 192
 • Jeziórska R., Szadkowska A., Abramowicz A.: „Wpływ maleinowanego liniowego polietylenu małej gęstości na strukturę i właściwości mieszaniny odpadów na osnowie terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren”, Polimery 2012, 57 (10), 705
 • Jeziórska R., Szadkowska A., Kozakiewicz J., Świerz–Motysia B.: „Wpływ nanonapełniacza polimerowego o budowie „rdzeń–otoczka” na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej”, Polimery 2012, 57, 5, 354
 • Karpińska G., Mazurek A. P., Dobrowolski J. Cz.: „On substituent effect on the benzodiazepinone system”, Comput. Theoret. Chem. 2012, 993, 13
 • Kędzierski M.: “Unsaturated Polyester–Montmorillonite Nanocomposites by In-situ Polymerization”, w: “In-situ Synthesis of Polymer Nanocomposites” pod red.Vikas Mittal, Wiley-VCH, Weinheim 2012, 245-266
 • Kędzierski M., Jankowski P., Jaworska G., Niska A.: „Graphite oxide as an intumescent flame retardant for polystyrene”, Polimery 2012, 57, 5, 347
 • Komoń T., Jamróz M. E., Niewiadomski P., Malanowski M., Kijeński J.: „Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. II. Otrzymywanie estrów akrylowych”, Polimery 2012, 57 (10), 728
 • Kurzepa K., Karasełło K., Baranowska B., Grabowska A., Walisiewicz–Niedbalska W., Różycki K., Kwiatkowska–Patzer B., Lipkowski A.W.: „Wykorzystanie odpadowego wieprzowego rdzenia kręgowego jako cennego źródła substancji aktywnych biologicznie”, Polimery 2012, 57, 5, 364
 • Łoś P., Brischwein M., Łukomska A.: „Zastosowanie metod bio-impedancyjnych do badań mikroorganizmów – najnowsze osiągnięcia”, Ochrona przed korozją 2012, 9s/A, 372
 • Łoś P., Łukomska A., Kowalska S., Jeziórska R., Krupka J.: „Właściwości kompozytów polimerowych z udziałem proszków lub płatków miedzi jako napełniaczy”, Polimery 2012, 57, 5, 338
 • Mazurek A., Dobrowolski J. Cz.: „On Heteroatom Incorporation Effect on sigma- and pi-electron Systems. The sEDA(II) and pEDA(II) Descriptors”, J. Org. Chem. 2012, 77, 6, 2608
 • Migdał A. R., Dudkiewicz M., Kijeński J., Nemtusiak M., Osawaru O., Rogieński M., Śmigiera E.: „Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. I. Otrzymywanie akroleiny z gliceryny”, Polimery 2012, 57, 5, 369
 • Ostrowski S., Jamróz M. H., Rode J. E., Dobrowolski J. Cz.: „On stability, chirality measures, and theoretical VCD spectra of the chiral C(58)X(2) fullerenes (X = N, B)”, J. Phys. Chem. A 2012, 116, 1, 631
 • Palczewska-Tulińska M.,Oracz P.: “Vapor Pressures and Vaporization Enthalpy of 2-Ethoxyphenol”, J. Chem. Eng. Data 2012, 57 (11),3176
 • Pielichowska K., Szczygielska A., Spasówka E.: “Preparation and characterization of polyoxymethylene copolymer/hydroxyapatite nanocomposites for long‐term bone implants”, Polym. Adv. Technol. 2012, 23, 1141
 • Porębska P., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Nanomateriały – przyszłość i rozwój czy bariera w postaci rozporządzenia REACH bis?”, Polimery 2012, 57 (9), 672
 • Porębski T., Tomzik S., Ratajczak W., Talma–Piwowar M., Capała W.: „Zastosowanie procesów membranowych w przemyśle chemicznym — recykling surowców, oszczędność energii”, Polimery 2012, 575, 382
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz.: „On chirality transfer in electron donor-acceptor complexes. A prediction for the sulfinimine BF(3) system”, Chirality 2012, 24, 1, 5
 • Rościszewski P.: „Żywice silikonowe – 60 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej”, Polimery 2012, 57, 5, 398
 • Szarlik S.: „Badania nad opracowaniem syntezy surowców do otrzymywania włókien polimerowych prowadzone w Zakładzie Technologii Organicznej Instytutu Chemii Przemysłowej”, Polimery 2012, 57, 5, 406
 • Wardzińska E., Bończa–Tomaszewski Z.: „Poliestry –– 55 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej”, Polimery 2012, 57, 5, 403
 • Wielgosz Z.: „Polimery konstrukcyjne – 50 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej”, Polimery 2012, 57, 5, 391
 • Zielecka M., Jeziórska R., Bujnowska E., Kępska B.: „Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią, wytwarzane metodą zol-żel”, Polimery 2012, 57 (3), 177