Publikacje 2010

 • Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część II. Wyłączenia substancji objętych przepisami załącznika V”, Przem. Chem. 2010, 89 (1), 4
 • Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część III. Harmonogram wdrażania REACH”, Przem. Chem. 2010, 89 (4), 598
 • Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Piskorz M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część IV: Odpady i substancje odzyskiwane”, Przem. Chem. 2010, 89 (7), 876
 • Białecka-Florjańczyk E., Sołtysiak J.: „Liquid crystalline silicon-containing oligomers”, J. Organomet. Chem. 2010, 695 (15-16), 1911
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z.: „Opracowanie kompozycji bioaktywnego kompleksu lipidowego obniżającego poziom aterogennych wskaźników lipidowych krwi”, Przem. Chem. 2010, 89 (4), 304
 • Brzozowski R., Vinu A., Gil B.: „Comparison of the catalytic performance of the metal substituted cage type mesoporous silica catalysts in the alkylation of naphthalene”, Appl. Catal., A: General 2010, 377 (1-2), 76
 • Czerwiński A., Obrębowski S., Kotowski J., Rogulski Z., Skowroński J., Bajsert M., Przystałowski M., Buczkowska-Biniecka M., Jankowska E., Baraniak M., Rotnicki J., Kopczyk M.: „Hybrid lead-acid battery with reticulated vitreous carbon as a carrier- and current-collector of negative plate”, J. of Power Sources 2010,195 (22), 7530
 • Czerwiński A., Obrębowski S., Kotowski J., Rogulski Z., Skowroński J. M., Krawczyk P., Rozmanowski T., Bajsert M., Przystałowski M., Buczkowska-Biniecka M., Jankowska E., Baraniak M.: „Electrochemical behavior of negative electrode of lead-acid cells based on reticulated vitreous carbon carrier”, J. of Power Sources 2010, 195 (22), 7524
 • Dobrowolski J. Cz., Jamróz M. H., Kołos R., Rode J.: „IR low-temperature matrix, X-ray and ab initio study on L-isoserine conformations”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 10818
 • Drążkiewicz K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Właściwości elektrochemiczne i charakterystyka powierzchni stopów palladu ze srebrem i miedzią”, Przem. Chem. 2010, 89 (9), 1230
 • Firlik S., Molenda J., Borycki J.: „Otrzymywanie fotoczułych powłok poli(amidoestroimidowych) zawierających ugrupowanie cynamonowe oraz kształtowanie ich właściwości powierzchniowych w wyniku napromieniowania UV”, Polimery 2010, 55, (9), 655
 • Jankowski P., Rokicki G.: „Bezsterynowe wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe do zastosowań powłokotwórczych. Cz. II”, Polimery 2010, 55 (1), 12
 • Jezierska-Zięba M., Rode J. E., Fedoryński M., Cybulski J., Dobrowolski J. Cz.: „Computational study of structure of a catalyst for Darzens asymmetric synthesis”, J. Mol. Struct.: Theochem 2010, 947, (1-3), 101
 • Jeziórska R., Świerz-Motysia B., Szadkowska A.: „Modyfikatory do recyklingu tworzyw polimerowych: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie”, Polimery55, (10), 748
 • Jeziórska R., Studziński M., Komornicki R.: „Kompozyty poliamidu z nanokrzemionką o poprawionych właściwościach barierowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej,„Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 121
 • Jeziórska R., Świerz-Motysia B., Szadkowska A.: „Wpływ nanokrzemionki i kompatybilizatora na strukturę i właściwości kompozytów PET”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 131
 • Kania A., Florjańczyk Z., Chojnowska E.: „Procesy polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z wykorzystaniem karboksyalumoksanów jako inicjatorów”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 135
 • Karpińska G., Mazurek A. P., Dobrowolski J. Cz.: „On tautomerism and substituent effect in 8-hydroxyquinoline-derived medicine molecules”, J. Mol. Struct.: Theochem 2010, 961, (1-3), 101
 • Kicko-Walczak E., Półka M.: „Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności”, Przem. Chem. 2010, 89, (1), 66
 • Kijeńska M., Kowalska E., Pałys B., Ryczkowski J.: Degradability of composites of low density polyethylene/polypropylene blends filled with rape straw, Polymer Degradation and Stability 2010, 95, 536
 • Kikolski P., Dudek R., Dłuska-Smollik E.: „Wpływ sposobu aplikacji ciekłego odplamiacza na bazie nadtlenku wodoru na efektywność usuwania zabrudzeń i zaplamień specyficznych w stosunku do enzymów detergentowych”, Przem. Chem. 2010, 89 (9), 1214
 • Klimek K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Właściwości elektrochemiczne i charakterystyka stopów palladu ze srebrem i miedzią”, Przem. Chem. 2010, 89 (9), 1053
 • Kozakiewicz J., Rokicki G., Przybylski J., Sylwestrzak K., Parzuchowski P., Tomczyk K.: “Studies of the hydrolytic stability of poly(urethane–urea) elastomers synthesized from oligocarbonate diols”, Polym. Degrad. Stab. 2010, 95 (12), 2413
 • Krześlak A., Palczewska-Tulińska M., Winiarska M.: „Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania (CLP) oraz zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin”, Chemik 2010, 6, 424
 • Legocka I., Al-Zahari Talal J. M., Wierzbicka E., Osawaru O.: „Nanokompozyty polistyrenowe zawierające modyfikowany haloizyt”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa maszyn i zarządzanie produkcją 2010, 12, 205
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical preparation and characterization of thin deposits of Pd-noble metal alloys”, Thin Solid Films 2010, 518, 3680
 • Łukaszewski M., Kędra T., Czerwiński A.: „Electrochemical behavior of Pd-Pt-Au alloys”, J. Electroanal. Chem. 2010, 638, (1), 130
 • Łukaszewski M., Kędra T., Czerwiński A.: „Hydrogen electrosorption into Pd-Pt-Au ternary alloys”, Electrochim. Acta 2010, 55, (3), 1150
 • Łukaszewski M., Żurowski A., Kędra T., Czerwiński A.: „Wybrane aspekty elektrochemiczne absorpcji oraz utleniania wodoru w/na stopach palladu z rodem, platyną i złotem”, Przem. Chem. 2010, 89 (5), 704
 • Łukaszewski M., Siwek H., Czerwiński A.: „Analysis of the electrochemical quartz crystal microbalance response during oxidation of carbon oxides adsorption products on platinum group metals and alloys”, J. Solid State Electrochem. 2010, 14, 279
 • Łukomska A., Plewka A., Łoś P.: „A new technology to recover metallic nanoparticles from byproduct and wastewaters of copper industry”, Proceedings Copper2010, 1, 425
 • Menes J.: „Ustawowe mechanizmy wspierania innowacyjności w Polsce”, Master of Business Administration2010, 1, 23
 • Mrówka P., Kozakiewicz J., Jurkowska A., Sienkiewicz E., Przybylski J., Lewandowska-Szumieł M.: „Moisture-cured silicone-urethanes – candidate materials for tissue engineering – a biocompatibility study in vitro”,  Biomed. Mater. Res. Part A2010, 94A, 71
 • Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz.: „Mechanism of alkylation of toluene by etene over Na atoms and Na2 molecules, A DFT study”, J. Mol. Struct. (Theochem) 2010, 941, (1-3), 102
 • Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Obowiązek zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)”, Chemik 2010, 6, 430
 • Piela P., Michałowski T., Miltko R. , Szewczyk K. W. , Sikora R. , Grzesiuk E. , Sikora A. : „Can a fermentation gas mainly produced by rumen Isotrichidae ciliates be a potential source of biohydrogen and a fuel for a chemical fuel cell?”, J. Microbiol. Biotechnol. 2010, 20, 1092
 • Piela P., Rogulski Z., Krebs M., Pytlik E., Schmalz M., Dłubak J., Karwowska M., Gumkowska A., Czerwiński A.: „Characterization of Metal Alloy Powder Materials for Metal-Hydride Anodes Using Thin-Layer Electrode Approach”, J. Electroch. Soc. 2010, 157, (3), A254
 • Pytel A., Zielecka M., Bujnowska E., Wenda M., Cyruchin K.: „Nanonapełniacze krzemionkowe modyfikowane fosforem o właściwościach uniepalniających”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2010, 12, 291
 • Rejewski P., Kijeński J.: „Zużyte polimery – dostępne i perspektywiczne źródła surowcowe dla procesów recyklingu”, Polimery 2010, 55, (10), 711
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz., Sadlej J.: „Phenylisoserine in the gas-phase and water: Ab into studies on neutral and zwitterion conformers”, J. Mol. Model 2010, on-line, 11.07.2010
 • Rogulski Z., Krebs M., Pytlik E., Schmalz M., Dłubak J., Karwowska M., Gumkowska A., Czerwiński A.: „Studies on metal hydride electrodes containing no binder additives”, J. Power Sources 2010, 195, 7517
 • Rudnik E., Briassoulis D.: „Comparative biodegradation in soil behaviour of two biodegradable polymers based on renewable resources”, J. Polym. Environ. 2010, on-line, 28.09.2010
 • Sadlej J., Dobrowolski J. Cz., Rode J. E.: „VCD spectroscopy as a novel probe for chirality transfer in molecular interactions”, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, (5), 1478
 • Spasówka E., Kowalska E., Kijeńska M.: „Zastosowanie rozdrobnionej słomy rzepakowej jako napełniacza poliolefin”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 327
 • Szczepaniak Z., Sędek E., Łuszczyk M., Gaździńska A., Różanowski K., Pawelec M.: „Wybrane problemy nieinwazyjnej techniki mikrofalowej do pomiaru zmian glikemii człowieka w aspekcie monitorowania sprawności psychofizjologicznej”, Elektronika 2010, 8, 143
 • Szczygielska A., Kijeński J.: „Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do modyfikacji polipropylenu. Część I. Charakterystyka haloizytu jako napełniacza”, Kompozyty 2010, 2 (10), 181
 • Szczygielska A., Kijeński J.: „Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do modyfikacji polipropylenu. Część II. Badania właściwości otrzymanych kompozytów PP z HNT”, Kompozyty 2010, 2 (10), 186
 • Tokarz W., Piela P., Czerwiński A.: „Analysis of the influence of rhodium addition to platinum on its activity towards methanol electrooxidation by EIS”, J. Solid State Electrochem. 2010, 14, (4), 515
 • Tomczyk K., Parzuchowski P., Kozakiewicz J., Przybylski J., Rokicki G.: „Synthesis of olicarbonate diols from a “green monomer” – dimethyl carbonate – as soft segments for poly(urethane-urea) elastomers”, Polimery 2010, 55, (5), 366
 • Wartyni M., Komornicki R., Żubrowska M.: „Wpływ nanorurek węglowych na właściwości PA6.6”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 357
 • Wenda M., Zielecka M., Bujnowska E., Pytel A., Cyruchin K.: „Nanonapełniacze krzemionkowe modyfikowane nanosrebrem o właściwościach biobójczych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” 2010, 12, 363
 • Zielecka M., Miazga A.: „Czystość i trwałość elewacji: Silikonowe środki hydrofobizujące i farby do ochrony porowatych materiałów budowlanych”, Farby i Lakiery 2010, 3, 3