Zapytanie ofertowe: wykonanie montażu sieci gazów technicznych 6.0 (argon, hel, azot, powietrze syntetyczne, wodór, tlen) w siedzibie Zamawiającego

Nr FL.251.47.2023.MK

Warszawa, 24 marca 2023 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu sieci gazów technicznych 6.0 (argon, hel, azot, powietrze syntetyczne, wodór, tlen) w siedzibie Zamawiającego (pracownia laboratoryjna w budynku nr 4) –  według poniższych wymagań:

 1. Montaż 5 stacji rozprężania w układzie 1 x1 butla (Psynt, Ar, He, N2, tlen) dla  I stopień redukcji 200/10 bar
 2. Montaż punktów poboru EM55 z reduktorami, manometrami 2 stopnia w ilości dla poszczególnych gazów:

a) Hel – 4 szt.

b) Powietrze syntetyczne. 2 szt.

c) Wodór – 5 szt. (podłączenie z generatora)

d) Azot – 2 szt,

e) Argon 1 szt.

f) Tlen – 1 szt.

zakończenia gwint wewnętrzny typ 1/4″ NPT F

 1. Montaż rurociągu ze stali nierdzewnej, oczyszczonej chemicznie (czystość na poszczególny gaz ), o średnicy 6x1mm.
 2. Długość łączna ok 50 mb. Łączenie za pomocą złączek stalowych pierścieniowo zaciskowych typ Parker.
 3. Przygotowanie podstawowej dokumentacji powykonawczej w formie zestawienia materiałów, kart katalogowych.
 4. Rurociąg zrzutu gazów ok. 15 m odprowadzający zrzut gazów od pięciu aparatów
 5. Przeprowadzenie próby szczelności i rozruchu instalacji.
 6. Założenie zaworów odcinających na rurociągu dla każdego gazu po wejściu do Sali laboratoryjnej.
 7. Dokumentacja:

a) protokoły z prób szczelności i rozruchu instalacji,

b) instrukcji obsługi stacji rozprężania

c) instrukcja obsługi punktów poboru

d) oznakowanie rurociągów

e) certyfikat CE na poszczególne urządzenia

      10. Szkolenie personelu z zakresu obsługi stacji rozprężania

11. Wszystkie materiały i urządzenia przystosowane w do gazów 6,0

12. Wskazane aby oferta zawierała schemat rozmieszczenia punktów poboru poszczególnych gazów

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 • Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 • Kryterium oceny ofert: 100 % cena wykonania całości przedmiotu zamówienia

IV. Oferta powinna zawierać: 

 1. Cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z pkt I
 2. Termin realizacji zamówienia z uwzględnieniem następujących warunków

2.1    Wstępny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 17 lipca 2023 r, przy czym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z trwającymi pracami remontowymi w pomieszczeniach Zamawiającego, w których ma zostać zamontowana przedmiotowa sieć gazów technicznych, wskazany wyżej termin może ulec zmianie.

2.2    W przypadku zmiany terminu Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego pozostawania w gotowości do wykonania całości przedmiotu umowy na wezwanie Zamawiającego, od dnia 10 lipca 2023 r.,

2.3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego lub wielokrotnego przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku opóźnienia lub wcześniejszego ukończenia prac remontowych,

2.4    Wykonawca będzie informowany drogą elektroniczną o ewentualnym przesunięciu terminu, jak również o gotowości Zamawiającego do przyjęcia dostawy, poprzez e-mail skierowany pod adres Wykonawcy wskazany w  umowie.

2.5    W przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego gotowości do udostępnienia Wykonawcy wyremontowanego pomieszczenia pod montaż przedmiotowej sieci gazów technicznych przed upływem uzgodnionego terminu i wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności montażu) przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia przed datą wskazaną w pkt 2.2.

3. Termin gwarancji –24 miesiące,

4. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do dnia 3.04.2023 r do godz. 12.00

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: maria.kostrzewa@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pani Małgorzata Walkiewicz tel. 22 568 2354,  e-mail: malgorzata.walkiewicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH 47.2023.MK

Formularz ofertowy_gazy_techniczne