Zapytanie ofertowe: wykonanie kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej bud. nr 20 na terenie Instytutu

1. Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

2. Tryb zamówienia: Zamówienie pod progiem PZP. Konkurs ofert.

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
Wykonanie kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej bud. nr 20 na terenie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

4. Zakres zadania: Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletniej w inwentaryzacji całego budynku nr 20 (numeracja wewnętrzna) na terenie Zamawiającego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, zakres zawiera:

4.1. Inwentaryzacja dokumentacji archiwalnej.
4.2. Wykonanie odkrywek lub odwiertów w celu potwierdzenia materiałów, z jakich zbudowany jest budynek, tj.: fundamenty, ściany, grubości płyty stropowej dachu. Zaznaczyć na oddzielnym planie miejsca odkrywek i odwiertów. Konieczny min. 1 wykop do potwierdzenia głębokości fundamentów, min. 6 odwiertów w celu sprawdzenia materiałów, z których jest zbudowany budynek oraz 6 odkrywek w celu potwierdzenie grubości otuliny zbrojenia. Po pracach należy przywrócić stan pierwotny.
4.3. Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wymiarów i powierzchni.
4.4. Opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku.
4.5. Rysunki elementów konstrukcyjnych budynku oraz elementów ścian z określeniem rodzaju (nośna, działowa).
4.6. Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych.
4.7. Zwymiarowane przekroje poprzeczne i podłużne budynku uwzględniające charakterystyczne elementy budynku.
4.8. Zaznaczenie elementów architektonicznych m.in.: drzwi, okna, kanały, szachty, ściany szczelinowe, schody, okna, balkony itp.
4.9. Rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia.
4.10. Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków oraz poziomu terenu),
4.11. Rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami.
4.12. Dokumentację fotograficzne w postaci zdjęć oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.
4.13. Dostarczenie w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w ilości 3 w wersji elektronicznej na CD lub nośniku USB.
4.14. Rysunki należy dostarczyć w formacie .pdf oraz .dwg (wersja dla Autocad 2013) oraz .dxf.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że w zakresie:
– zdolności zawodowej – w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

6. Termin wykonanie zadania:
Na wykonanie zadania zamawiający przewiduję 8 tygodni od daty podpisania umowy.

7. Termin i sposób składania ofert:

a) Termin: oferty należy złożyć do 25 sierpnia 2023r. do godz. 12:00.
b) Sposób: oferty należy składać do
Sekcja Infrastruktury Technicznej,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 101
lub przesyłać na adres e-mail: andrzej.kawalec@lukasiewicz.gov.pl;

8. Oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta, rodzaju posiadanych uprawnień budowlanych, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto), datę sporządzenia, warunki płatności.

9. Wizja lokalna:
Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt., w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98 lub 22 568 22 16.

10. Inne informacje:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy/zlecenia bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
d) Zamawiający będzie porównywał ceny netto.
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
e) Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

11. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Archiwalne rzuty: piwnicy, parteru, piętra 1 i 2, budynku nr 20 – A. Adamiak, M. Pacut  (1994 r.)


Załącznik nr 1