Zapytanie ofertowe: wykonanie kompletnej  dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie parkingów

Zapytanie ofertowe nr FD-3/235/2/5/2022

Wykonanie kompletnej  dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie parkingów oraz poszerzenie wjazdów na terenie siedziby Zamawiającego

 1. Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul.  Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 
 1. Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie kompletnej  dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie parkingów oraz poszerzenie wjazdów na terenie siedziby Zamawiającego.
 1. Zakres zadania: Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie czterech parkingów oraz poszerzenie dwóch wjazdów na terenie Zamawiającego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie,  zakres zawiera:
 • Przedstawienie harmonogramu wykonania przedmiotu umowy.
 • Wykonanie koncepcji rozmieszczenia parkingów oraz poszerzonych wjazdów (obszar planowanych inwestycji zaznaczony na planie terenu w załączniku):

– rozbudowa parkingu  (nr 1) dla samochodów osobowych na przy bud. nr 1 wraz poszerzeniem dojazdowej,

– budowa parkingu (nr 2)  dla samochodów osobowych wraz z droga manewrową przy bud. nr 7,

– budowa parkingu (nr 3) dla samochodów osobowych i innych  wraz z droga manewrową pomiędzy bud. nr 6 a bud. nr 11,

– budowa parkingu (nr 4) dla samochodów osobowych i innych pomiędzy bud. nr 14 i 17,

– poszerzenie wjazdu pożarowego od ul. A. German  pomiędzy bud. nr 10 a 16,

– poszerzenie wjazdu od ul. A. German przy bud. nr 1 w cela dostosowania do ruchu pojazdów ciężarowych,

 • Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny.
 • Wykonanie projektu wykonawczego, z uzgodnioną technologią i materiałami.
 • Dokumentację przetargową: przedmiary, kosztorys inwestorski, STWIORB.
 • Wykonanie wszelkich czynności urzędowych dot. zgłoszenia prac bądź pozwolenia na budowę, w celu uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia lub ostatecznego pozwolenia na budowę, dla każdego parkingu oddzielnie.
 • Świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych, na wniosek Inwestora.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że w zakresie:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. Zdolności technicznej – w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 3. Zdolności zawodowej – w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,   wymaganych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według załącznika
 4. Odbycie wizji lokalnej. 
 1. Termin wykonanie zadanie: Na wykonanie zadania zamawiający przewiduję 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Termin i sposób składania ofert:

a) Termin: oferty należy złożyć do 11 września 2022 r. do godz. 12:00.

b) Sposób: oferty należy składać do Zespołu Infrastruktury Technicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 3 lub przesyłać na adres e-mail: techniczny@ichp.pl;

 1. Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta, rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto), termin ważności oferty, datę sporządzenia, warunki płatności.

 1. Wizja lokalna:

Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt., w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98 lub 22 568 21 16. Wizja lokalna obligatoryjna.

9. Inne informacje:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy/zlecenia bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
 • Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Orientacyjne rozmieszczenie obszaru prac


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty_12_09_2022