Zapytanie ofertowe: wykonanie instalacji ciekłego azotu

FL.251.303.2023.MR

Warszawa, 18 stycznia 2023 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ciekłego azotu wg poniższych wymagań:

 1. Dostawa zbiornika do ciekłego azotu o pojemności 230 dm3 – dwa warianty: cena sprzedaży zbiornika lub koszty rocznej dzierżawy
 2. Dozbrojenie zbiornika w układ zaworu upustowego (ograniczającego max ciśnienie pracy).
 3. Wymiana regulatora odbudowy ciśnienia na zakres niskociśnieniowy.
 4. Montaż instalacji izolowanej próżniowo VIP doprowadzającej ciecz do prekoncentratorów ok. 10 mb + 1m wąż elastyczny.
 5. Instalacja VIP zakończona będzie 2 zaworami odcinającymi.
 6. Montaż instalacji doprowadzającej opary cieczy podczas procesu wychładzania instalacji (etap rozruchu) oraz odprężania (etap zakończenia pracy) zakończona tłumikiem wydmuchu (bezpieczny zrzut ciekłego azotu 11 mb)
 7. Szkolenie z obsługi zbiornika i instalacji
 8. Dokumentacja:

a) protokoły z prób szczelności i rozruchu instalacji,

b) instrukcji obsługi instalacji,

c) certyfikat CE na poszczególne urządzenia,

c) oznakowanie rurociągów.

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 3. Kryterium oceny ofert: 80 % cena instalacji bez zbiornika, 10% koszty rocznej dzierżawy zbiornika, 10% termin realizacji.

a) Punktacja za cenę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 80%

C – wartość punktowa ceny brutto

C min – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

b) Punktacja za dzierżawę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 10%

C – wartość punktowa kosztów rocznej dzierżawy

C min –najniższa wartość rocznej dzierżawy

Cb  – wartość rocznej dzierżawy badanej oferty

c) Punktacja za termin realizacji: 12 tygodni i więcej – 0 pkt, skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień – 10 pkt, o dwa tygodnie i więcej – 20 pkt

IV. Oferta powinna zawierać: 

 1. Cenę wykonania instalacji zgodnie z opisem z pkt I (bez kosztów dostawy zbiornika),
 2. Cenę sprzedaży zbiornika,
 3. Koszty rocznej dzierżawy zbiornika,
 4. Termin realizacji zamówienia – ilość tygodni,
 5. Termin gwarancji – ilość miesięcy,
 6. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do 26.01.2023 r do godz. 14.00

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pani Małgorzata Walkiewicz tel. 22 568 2354,  e-mail: malgorzata.walkiewicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – instalacja ciekłego azotu

Formularz ofertowy_instalacja azotu

Odpowiedzi_na_pytania_FL.251.203.2023