Zapytanie ofertowe: Wielobranżowa inwentaryzacja budowlana budynku

nr FI-3.201.7.1.2022
Warszawa, 25 I 2023 r.

1. Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

2. Tryb zamówienia: Konkurs ofert

3. Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie kompletnej wielobranżowej inwentaryzacji bud. nr 4 na terenie Zamawiającego przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

4. Zakres zadania: Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej inwentaryzacji całego budynku nr 4 (numeracja wewnętrzna) na terenie Zamawiającego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w tym:

4.1 Inwentaryzacja dokumentacji archiwalnej znajdującej się w Sekcji Utrzymania Infrastruktury.

4.2 W razie potrzeby wykonanie niezbędnych odkrywek.

4.3 Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wymiarów i powierzchni.

4.4. Opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku.

4.5. Rysunki elementów konstrukcyjnych budynku oraz elementów ścian z określeniem rodzaju (nośna, działowa).

4.6. Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi. Sprawdzenie poprawności działania instalacji wentylacyjnej i grzewczej ze wskazaniem sposobu naprawy (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Monitoring kanalizacji ze sprawdzeniem i aktualizacją tras do pierwszych studzienek przed budynkiem.

4.7. Rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia.

4.8. Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków oraz poziomu terenu).

4.9. Rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami.

4.10. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej.

4.11. Dokumentacje fotograficzne w postaci zdjęć oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.

4.12. Dostarczenie w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) Zdolności techniczne – w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

c) Zdolności zawodowe – w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzonego według załącznika. 

6. Termin wykonania zadania: Na wykonanie zadania zamawiający przewiduję 5 tygodni od daty podpisania umowy.
7. Termin i sposób składania ofert:

a) Termin: oferty należy złożyć do 3 lutego 2023 r. do godz. 12:00.
b) Sposób: oferty należy składać do: Sekcja Infrastruktury Technicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 101
lub przesyłać pod adresem e-mail: techniczny@ichp.pl.

8. Oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta, rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto), termin ważności oferty, datę sporządzenia, warunki płatności.

9. Wizja lokalna: Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt., w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98 lub 22 568 21 16.

Wizja lokalna jest obligatoryjna.

10. Inne informacje:

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy/zlecenia bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
  • Zamawiający będzie porównywał ceny netto.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
  • Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

11. Załączniki: Załącznik nr 1: Archiwalne rzuty budynku


Załącznik_nr_1_b4 piwnica

Załącznik_nr_1_b4 0 parter

Załącznik_nr_1_ b4 1 piętro

Załącznik_nr_1_b4 dach