Zapytanie ofertowe: weryfikacja tekstów w języku angielskim z zakresu chemii i przetwórstwa polimerów

 

FL-2/251/261/22/MK Warszawa, 05.12.2022 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja tekstów w języku angielskim ok. 80 artykułów naukowych z zakresu chemii i przetwórstwa polimerów (960-1280 stron – przy czym rzeczywista ilość  stron weryfikacji będzie wynikała z faktycznego rozliczenia według wynikowej liczby stron) oraz sprawdzenia zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów do czasopisma naukowego „Polimery”.

Zamówienie obejmuje usługę weryfikacji językowej pod kątem błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych) zgodnie z amerykańską wersją językową oraz weryfikację angielskiej terminologii chemicznej:

– zaznaczenie niejasnych lub niepoprawnych słów czy zdań i sugerowaniu wersji poprawnych,

– weryfikację tekstów zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów,

–  ujednolicenie zapisów językowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawca wykaże, że legitymuje się certyfikatem B lub wyższym z języka angielskiego oraz posiada wykształcenie w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 10 usług z zakresu weryfikacji językowej tekstów w języku angielskim z tematyki chemii i przetwórstwa tworzyw polimerowych – wykaz weryfikacji powinien obejmować łącznie co najmniej 100 stron.

4. Termin wykonania zadania
1. Usługa będzie realizowana sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
2. Po otrzymaniu tekstu artykułu wykonawca ma 5 dni roboczych na wykonanie weryfikacji językowej.

5. Wymagania dotyczące przygotowania oferty

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
  a) Wykonawca określi cenę jednostkową i całkowitą brutto dla przedmiotu zamówienia.
  b) Jednostką rozliczeniową przyjętą przez Zamawiającego jest 1 strona obliczeniowa. Strona obliczeniowa składa się z 1800 znaków (ze spacjami) na podstawie statystyki wyrazów MS Word.
  c) Dla potrzeb przygotowania oferty cenowej Zamawiający informuje, że weryfikacja dotyczyć będzie ilości szacunkowej – 1200 stron tekstu, z założeniem, że jeden artykuł to ok.14 stron.
  d) Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia usługi na mniejsze części.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

6. Oferta powinna zawierać.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie – certyfikat B lub wyższy.
 3. Wypełniony wykaz potwierdzający doświadczenie zawodowe.

7. Termin złożenia oferty: do dnia 13.12.2022 r.  do godz. 12.00

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia Pani Małgorzata Choroś, tel. 22 568 21-73 e-mail: malgorzata.choros@ichp.lukasiewicz.gov.pl


POLIMERY 2022 Formularz ofertowy

POLIMERY 2022 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ