Zapytanie ofertowe: Wdrożenie oprogramowania, łączącego funkcję repozytorium, ewidencji dorobku naukowo-badawczego i systemu profilowania pracowników oraz zarządzania informacją o nauce i realizowanych projektach

FL-2/251/390/22/MR Warszawa, 29.12.2022 r.

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia: Wdrożenie oprogramowania (Systemu), własnego lub udostępnianego przez podmiot trzeci, łączącego funkcję repozytorium, ewidencji dorobku naukowo-badawczego i systemu profilowania pracowników Zamawiającego oraz zarządzania informacją o nauce i realizowanych przez Zamawiającego projektach.

Oczekuje się, że system będzie posiadał następujące funkcjonalności:

Lp.
Opis funkcjonalności
1.
System umożliwia deponowanie (archiwizację),  ewidencję,  wyszukiwanie i udostępnianie informacji o dorobku poszczególnych pracowników Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zamawiającego, w tym:
 • publikacje (z rozróżnieniem typów np. monografie, rozdziały z książek, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne),
 • materiały niepublikowane (np. postery, raporty z badań, sprawozdania, bazy danych, oprogramowanie)
 • patenty, produkty, projekty, wdrożenia – dane badawcze.
2.
System umożliwia ewidencję i wyszukiwanie informacji  o posiadanych laboratoriach i ich wyposażeniu.
3.
System umożliwia gromadzenie danych formalnych dotyczących pracownika Zamawiającego wymaganych w procesie wewnętrznej oceny, raportowania. Gromadzone są m.in następujące dane:
 • daty awansów zawodowych
 • stopień / tytuł naukowy
 • ID ORCiD i ID Scopus, ID lokalnych systemów na potrzeby integracji
4.
System umożliwia gromadzenie i wyszukiwanie informacji dotyczących całokształtu dorobku pracowników Zamawiającego, w tym dane o ich:
 • osiągnięciach (np. awansie, nagrodach),
 • aktywności zawodowej (członkostwo w organizacjach zawodowych i pełnienie tam funkcji, udział w zespołach redakcyjnych czasopism, itp.),
 • informacjach prasowych i bieżących wydarzeniach
5.
System umożliwia wyszukiwanie i prezentację publikacji, w których dana osoba jest: pierwszym autorem, ostatnim autorem, autorem korespondencyjnym lub członkiem Zespołu badawczego.
6.
System może odzwierciedlać pełną strukturę organizacyjną jednostki (w układzie hierarchicznym) i/lub  prezentować tylko te jednostki, w których pracownicy wykazują dorobek naukowo-badawczy, osiągnięcia lub aktywności zawodowe. Umożliwia rejestrację publikacji jednostek, które nie są aktywne (np. przed utworzeniem Sieci Badawczej Łukasiewicz lub włączonych do Zamawiającego, tj. Łukasiewicz – Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków oraz Łukasiewicz – Instytutu Farmaceutycznego)
7.
Model danych bibliograficznych jest zgodny z wymaganiami standardów międzynarodowych (AACR). Komunikacja z innymi repozytoriami międzynarodowymi za pomocą protokołu OAIPMH.

Zachowuje dane historyczne, (np. poprzednie nazwisko, gwarantując wyszukiwanie według obu wersji, wyświetlanie zgodnie z chronologią zmiany), itp.)

Dla innych rodzajów danych model jest spójny z formatem CERIF.

8.
System pozwala rejestrować i wyszukiwać, wnioski projektowe, komercyjne oferty badawcze oraz realizowane/zakończone przez Zamawiającego projekty B+R (granty/umowy komercyjne) wraz z powiązaniem ich z efektami projektu, publikacjami, wystąpieniami konferencyjnymi, patentami, produktami, danymi badawczymi, itp) oraz udziałem w nich osób i instytucji (wewnętrznych i zewnętrznych), co pozwala generować rozmaite statystyki i zestawienia  np. ocenę efektywności pozyskiwania środków na granty (success rate), koszty publikacji w różnych projektach, zestawienia zdobytych środków na projekty przez różne zespoły, wykazy instytucji współpracujących itp.
9.
System umożliwia kontrolę dostępności archiwizowanych dokumentów (tekstów publikacji) i danych, w tym automatyczne kontrolowanie upływu okresu embarga dla dokumentów i danych  objętych okresem karencji, a  po jego upłynięciu uwidocznienie odpowiedniej jego wersji.
10
System zapewnia warunki do określania przez autora czasu, wersji i licencji na której udostępniane są archiwizowane dane i teksty publikacji, w tym przechowuje zgodę autora na sposób udostępnienia (rodzaj licencji)  pełnych tekstów oraz przypisania konkretnej publikacji do wskazanej dyscypliny.
11.
System zapewnia rejestrację historii aktualizacji rekordu (wersjonowanie zapisów umożliwiającą identyfikację osób oraz  wprowadzanych przez nie zmian).
12.
System umożliwia import danych z różnych źródeł, w tym poprzez adres DOI, poprzez BibTech, z serwisów typu EndNote, Mendeley, RefWorks, w szczególności prowadzony bezpośrednio przez autora publikacji.
13.
System umożliwia samodzielne wprowadzanie publikacji (i plików) przez autorów (zalogowanych do systemu). Proces podlega weryfikacji przez osobę o wyższych uprawnieniach w systemie.
14.
System umożliwia import danych z lokalnych baz.
15.
System umożliwia automatyczną aktualizację danych o publikacjach pracownika na podstawie ID Scopus pracownika z bazy Scopus. System umożliwia import ze Scopus publikacji pracowników Zamawiającego (o ile będzie to możliwe).
16.
System umożliwia automatyczne eksportowanie danych o publikacjach pracownika Zamawiającego do ORCID tak, aby stanowiły integralną część profilu pracownika  w ORCID oraz importowanie danych z ORCID (o ile będzie to możliwe).
17.
System umożliwia automatyczne sprawdzanie w serwisie SHERPA/RoMEO polityki wydawców wobec archiwizacji prac w czasopismach i prezentowanie na podstawie tego źródła informacji o rodzaju licencji Creative Commons, na jakiej możliwe jest udostępnienie publikacji oraz jej pobranie.
18.
System zapewnia dostęp do bazy czasopism i konferencji, utworzonej na potrzeby systemu (MNiSW, JCR i Scopus – o ile będzie to możliwe).
19.
System generuje statystyki czasopism wg liczby publikowanych w nich artykułów.
 20.
System utrzymuje bazę wydawców na podstawie listy opublikowanej przez MNiSW oraz ich odpowiedników w opisie metadanych.
21.
System zapewnia elastyczną strukturę danych umożliwiającą jego rozszerzanie o nowe typy obiektów.
22.
System dąży do zachowania ergonomiczności wprowadzania danych, zapewniając przyjazne, intuicyjne formularze, dostosowane do wykonywanych zadań.
23.
System wspiera proces wprowadzania danych przez „podpowiadanie” właściwych danych (np. nazwisk pracowników Zamawiającego) i kontrolując go na poszczególnych etapach (automatyczna kontrola poprawności danych przed ich zapisaniem). W procesie podpowiadania pomaga rozwikłać niejednoznaczności (np. rozróżnia 2-óch autorów z tym samym imieniem i nazwiskiem).
24.
System umożliwia użytkownikom wewnętrznym (autorom), po autoryzacji z systemie CAS, samodzielne wprowadzanie danych (w statusie Niekompletny) i tworzenie automatycznego powiadomienia dla redaktora nowych rekordach wymagających walidacji (do statusu Rekord Kompletny).
25.
System umożliwia definiowanie kilku typów ról w systemie (autor, kierownik, redaktor, admin, admin IT), określając hierarchię ich uprawnień,.
26.
System umożliwia automatyczne aktualizowanie cytowań z bazy Scopus i/lub WoS z częstotliwością ustaloną przez Zamawiającego
27.
System umożliwia implementację wartości punktowych na podstawie wykazów czasopism naukowych MEiN.
28.
System przechowuje dane historyczne dotyczące punktacji stosowanej przez MEiN.
29.
System zapewnia możliwość tworzenia alertów (dla użytkowników lokalnych zalogowanych), w tym informujących o nowościach w bazie (w ramach określonego profilu wyszukiwania, przydatnych dla wyszukujących bieżących informacji, jak i dla administratorów bazy, w celu weryfikacji kompletności i poprawności nowych rekordów).
30.
System stosuje złożone ontologie umożliwiające profilowanie specjalizacji pracowników instytucji na podstawie metadanych oraz pełnych tekstów publikacji archiwizowanych w bazie i wizualizuje dziedziny aktywności pracownika Zamawiającego, jednostek, za pomocą chmury tagów.
31.
System wyszukiwania obejmuje metadane oraz pełne teksty zdeponowane w bazie.
32.
System pozwala na wyszukiwanie kontekstowe, w tym na podstawie informacji o profilu badawczym pracownika Zamawiającego, algorytmów analizujących metadane i pełne teksty umieszczone w repozytorium, klasyfikację i poziom określane dla  czasopism przez IF (Thomson Reuters) oraz odpowiednie wskaźniki oceny czasopism określane przez  Scopus.
33.
System zapewnia sortowanie wyników wyszukiwania na szereg rozmaitych sposobów, np. zgodnie z kryterium  relewantności (trafności w stosunku do zapytania), chronologicznie, wg jednostek, nazwiska pierwszego autora, itp;
34.
System umożliwia pobieranie przez użytkownika zewnętrznego danych do cytowania o publikacjach z bazy w standardach stosowanych w najważniejszych wydawnictwach naukowych (APA, MLA, IEEE, ISO 690, ACM itd).
35.
System wykorzystuje silnik raportów umożliwiający tworzenie standardowych raportów, tym statystyki publikacji np. wg typów, lat wydania, dla poszczególnych autorów, jednostek – z uwzględnieniem kryteriów oceny stosowanej przy parametryzacji (punktacji czasopism, slotów dla autora itd),   prezentowanych w formie:
 • wykazów,
 • wykresów,
 • tabel.
36.
System umożliwia prowadzenie symulacji dla oczekiwanych efektów czy oceny efektywności realizowanych projektów.
37.
System umożliwia użytkownikom wewnętrznym indywidualne tworzenie, zapisywanie i ponowne wykorzystywanie raportów tworzonych na żądanie (z wykorzystaniem tabel przestawnych).
38.
Dzięki posiadanym serwisom API system ma możliwość integracji z lokalnie stosowanymi systemami u Zamawiającego np. w celu pozyskiwania aktualizacji danych o pracownikach Zamawiającego.
39.
System dokonuje rankingu dorobku wyszukanych ekspertów w oparciu o zebrany w bazie dorobek (publikacje, projekty) i obiektywne metryki; ponadto pokazuje współpracę pomiędzy ekspertami.
40.
System pozwala realizować procedury oceny pracowników i Zamawiającego wg przyjętych reguł. Mechanizm definiowania reguł pozwala samodzielnie zmieniać algorytmy oceny dorobku bez konieczności modyfikowania oprogramowania.
41.
System automatycznie analizuje i prezentuje w postaci Map lub Grafów lokalne i zewnętrzne sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami w odniesieniu do instytucji Zamawiającej i jej pracowników (o ile będzie to możliwe).
42.
Repozytorium powinno posiadać wtyczki do mediów społecznościowych (ResearchGate, Linkedin, CiteULike, Facebook ułatwiające udostępnianie danych,  metadanych i pełnych tekstów.
42.
System automatycznie analizuje,  prezentuje i umożliwia przeszukiwanie dorobku pracowników Zamawiającego.
44.
System umożliwia pracownikom Zamawiającego tworzenie własnego CV na podstawie profilu osobistego, oraz eksport CV do różnych formatów (PDF, Word).
45.
System umożliwia tworzenie raportów na potrzeby przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (na poziomie i w zakresie określonym przez MEiN)
46.
System udostępnia statystyki pobrań i cytowań oferowane przez Altmetrics oraz PlumX
47.
System jest wyposażony w rozbudowaną funkcję helpów, wspierających pracę użytkownika
48.
System umożliwia uzyskanie statystyk o wyświetlanych i pobieranych dokumentach według: wskazanych ram czasowych, kraju, kolekcji, dyscypliny oraz posiadać opcje zawężania raportów użytkowania według ram czasowych, w oparciu o dostępne informacje o zakresie IP.
49.
System pozwala włączać i wyłączać poszczególne grupy funkcjonalności systemu z poziomu panelu administratora systemu
50.
System pozwala redaktorom komentować rekordy (funkcja widoczna dla uprawniony, przeznaczona do poprawy komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi funkcje redaktorów i administratorów bazy).
51.
System oferuje strukturę strony domowej, z możliwością jej modyfikacji i dostosowania do przyjętego przez Zamawiającego modelu graficznego.
52.
System jest w pełni dwujęzyczny (język polski i angielski).

Wdrożenie Systemu (własnego lub udostępnionego przez podmiot trzeci) powinno składać się z poniższych Etapów z uwzględnieniem określonych działań i musi być objęte 12-miesięczną gwarancją.

ETAP I Instalacja wraz ze szkoleniami w zakresie obsługi Systemu:

Analiza przedwdrożeniowa

 • Instalacja – serwer testowy
 • Konfiguracja środowiska, odblokowanie portów
 • Integracja z systemem uwierzytelniania (CAS lub ADFS), lub Instalacja CAS w przypadku braku systemu uwierzytelniania. Integracja z innym systemem uwierzytelniania wg odrębnej wyceny.

Konfiguracja uruchomieniowa

 • integracja z serwisami zewnętrznymi (np. Scopus, WoS, SherpaRoMEO, CrossRef, ORCID, Google Analytics etc.)
 • migracja struktury Zamawiającego,
 • migracja kadr,
 • załadowanie słowników (w tym bazy czasopism),
 • określenie ról i uprawnień dla różnych kategorii użytkowników,
 • wdrożenie procedur aktualizacji i weryfikacji rekordów (potwierdzanie autorstwa, licencje, alerty)

Migracja danych bibliograficznych ze Scopus

Uruchomienie serwera produkcyjnego zawierające:

 • instalację systemu i konfigurację systemu,
 • migrację danych,

Podstawowa adaptacja wizualna strony głównej (kolory, baner, logo)

Rejestracja Systemu w serwisach krajowych i światowych.

Zapewnienie funkcjonalności wskazanych w tabeli powyżej.

Szkolenia (dla administratorów – do 6 rbh i redaktorów – do 10 rbg zdalnie)

ETAP II – Utrzymanie systemu zawierające pakiet techniczny oraz pakiet serwisowy SLA polegające na działaniach:

 • Dowolnie wybrane działania np. import danych, definiowanie raportów, konsultacje techniczne i merytoryczne, wdrażanie kolejnych funkcjonalności,
 • Umożliwienie dostosowywania i doboru funkcjonalności Systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
 • Zapewnienie najwyższego poziomu wsparcia w przypadku pojawienia się konieczności szybkiego dostosowania systemu do pilnej potrzeby biznesowej.
 • Bieżąca aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
 • Opieka i administrowanie środowiskiem.
 • Zapewnienie ciągłości w dostępie – wsparcie w przypadku problemów z działaniem systemu.
 • Zapewnienie aktualizacji baz pomocniczych (np. bazy czasopism) oraz dostępu do aktualnych słowników w trybie bieżącej dystrybucji z serwera referencyjnego (jeżeli będzie stosowany).
 • Pakiet techniczny – 50 rbh.
 • Pakiet serwisowy – czas reakcji – do 8 h/naprawy do 48 h.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawca wykaże, że wdrożył co najmniej 10 równoważnych Systemów.
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi z zakresu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zadania:

Etap I – do 20 tygodni
Etap II – stosownie do potrzeb.

Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Wykonawca określi cenę jednostkową i całkowitą netto/brutto dla przedmiotu zamówienia (Etap I i II) oraz wskaże inne, dodatkowe koszty niezbędne do wdrożenia i korzystania z Systemu (np. opłaty licencyjne, subskrypcja na dzień złożenia Oferty oraz warunki uzyskania dostępu od autora oprogramowania – kwota roczna).
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: suma ceny netto Etapu I i Etapu II wraz z dodatkowymi kosztami/opłatami rocznymi.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 5. Kryterium oceny ofert: 100% cena

Oferta powinna zawierać: Wypełniony formularz ofertowy.

Termin złożenia oferty: do 13.01.2023 r.

 Ofertę prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Grzegorz Breski, tel. 22 568 22 76, e-mail: grzegorz.breski@ichp.pl 


Formularz ofertowy sprawa 390 wdrożenie

Protokół wyboru_wdrożenie