Zapytanie ofertowe: usługa doradztwa w zakresie kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z projekcją finansową

 

FL.250.321.2023.MR

Warszawa, 22.05.2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego,  ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa doradztwa w zakresie kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z projekcją finansową, monitorowanie procesu aplikacyjnego oraz wsparcia na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z obszaru chemii i farmacji o wysokości dofinansowania min. 1 mln zł w konkursie Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23 (MODUŁ B+R), zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawca wykaże, w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał usługi z zakresu przedmiotu zamówienia, tj. złożył co najmniej 5 wniosków o dofinansowanie projektów B+R o dofinansowaniu min. 2 mln zł i co najmniej 2 projekty B+R o dofinansowaniu min. 2 mln zł znalazło się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

4. Termin wykonania zadania

Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego IP zgodnie z terminem wskazanym w dokumentacji konkursowej tj. do 30 czerwca 2023 r. (do godziny 16:00) lub w przypadku skrócenia terminu przez jednostkę pośredniczącą (gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru) zgodnie ze wskazanym przez jednostkę pośredniczącą, nowym terminem.

5. Wymagania dotyczące przygotowania oferty

  1. Wykonawca określi cenę całkowitą netto/brutto dla przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Część I – opracowanie i złożenie wniosku

a) cena [zł] netto/brutto – po podpisaniu umowy

b) cena [zł] netto/brutto – po złożeniu wniosku o dofinansowanie

Cześć II – Succes fee:

c) cena [zł] netto/brutto – po umieszczeniu projektu na liście projektów rekomendowanych do wsparcia

d) procent [%] wraz z ceną [PLN] netto wyliczoną jako iloczyn oferowanego % i szacunkowej wartości dofinansowania (do wyliczenia ceny należy przyjąć szacunkową wartość dofinansowania 5 000 000 PLN) […% x 5 000 000 PLN] – netto wartości dofinansowania – po wypłacie pierwszej transzy dotacji.

2. Kryteria oceny: Najniższa cena (suma netto pkt. 1) a-d).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega, że maksymalna cena (część II – Succes fee pkt 1 d powyżej) nie przekroczy wartości 100 000 zł netto, na co Oferent wyraża zgodę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.

6. Kryterium wyboru ofert: 100% cena (pkt. 1) a-d);

6. Oferta powinna zawierać: Wypełniony formularz ofertowy.

7. Termin złożenia oferty: do 29 maja 2023 r.

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia Pan/Pani Ewa Śmigiera: tel. 22 568 22 18, e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl 


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Formularz ofertowy sprawa_ FENG_v2