Zapytanie ofertowe: usługa badawcza na rzecz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie dotyczy usługi badawczej na rzecz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”.

Celem zamówienia jest zakup usługi badawczej planowanej do realizacji w ramach Projektu pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”, planowanego do realizacji w ramach Konkursu Ścieżka SMART (FENG.01.01-IP.01-002/23).

ZAMAWIAJĄCY:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
NIP: 5252836114
KRS: 0000857893

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wspólny Słownik Zamówień: 73200000-4 usługi badawcze w zakresie badań
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na doradztwie eksperckim ze wsparciem technologicznym w trakcie prac projektowych związanych z opracowaniem stałej formy leku generycznego. Substancja aktywna należy do grupy cytostatyków.
Zamówienie obejmuje:
1. Doradztwo w zakresie realizacji prac B+R na etapie badań preformulacyjnych w zakresie zdefiniowania założeń jakościowo-ilościowych produktu leczniczego.
2. Ekspertyzę w zakresie realizacji prac B+R opracowania produktu leczniczego.
3. Interpretację wyników badań stabilności produktu leczniczego z uwzględnieniem barierowości materiału opakowaniowego.

TERMIN WYKONANIA:
Wykonawca zobowiązuje się realizować prace w okresie od 01.09.2024 do 31.08.2026. Zamawiający zakłada, że maksymalny wymiar czasu pracy Wykonawcy nie powinien przekroczyć łącznie 500 roboczogodzin.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteria obligatoryjne:
• Złożenie oferty w terminie.
• Oferta powinna być przygotowana i złożona zgodnie z wymaganiami, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do zapytania ofertowego
Kryteria punktowe:
Kryteria wyboru Znaczenie Max liczba punktów
Cena netto 100% 100

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = —————– x 100 x 100%
C r
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent w związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty i sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
 datę przygotowania oferty,
 nazwę i adres Wykonawcy, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,
 cenę netto, VAT i brutto za usługę,
 oferta powinna być sporządzona na wzorze formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.
 oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.

TERMINY PŁATNOŚCI:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY
Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca wykaże w złożonej ofercie potencjał reprezentowanej jednostki naukowo-badawczej do realizacji przedmiotu Zamówienia, w szczególności doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, w tym przykłady projektów zrealizowanych przez jednostkę, zatrudnionych na umowę o pracę ekspertów, z uwzględnieniem ich profilu naukowego, posiadanego tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, ich doświadczenia i kompetencji w danej dziedzinie. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi zatrudniać na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika ze stopniem doktora habilitowanego posiadającego doświadczenie i kompetencje zbieżne z przedmiotem Zamówienia.
Wykaz ekspertów
Imię i nazwisko Posiadany tytułu/stopień naukowy Osiągnięcia i aktywność naukowa Doświadczenie i kompetencje w dziedzinie dotyczącej Zamówienia

Wykaz zrealizowanych projektów przez jednostkę
Wykaz projektów

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b) zmiana terminu realizacji Zamówienia – jeżeli będzie ona wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, Zamawiający zostanie zobowiązany przez instytucję współfinansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia, realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji współfinansującej lub innej uprawnionej instytucji, uzyskane wyniki prac B+R będą wymagać zmiany sposobu realizacji zamówienia, powtórzenia niektórych czynności lub zmiany formuły realizacji zamówienia;
c) zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą.
3. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Osobiście w Instytucie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego,ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, w zamkniętej kopercie z informacją Oferta na: zakup usługi badawczej polegającej na doradztwie eksperckim ze wsparciem technologicznym w trakcie prac projektowych związanych z opracowaniem stałej formy leku generycznego. Substancja aktywna należy do grupy cytostatyków. NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2023 r.
2. Przesyłką pocztową lub kurierską na adres Instytutu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, w zamkniętej kopercie z informacją Oferta na: zakup usługi badawczej polegającej na doradztwie eksperckim ze wsparciem technologicznym w trakcie prac projektowych związanych z opracowaniem stałej formy leku generycznego. Substancja aktywna należy do grupy cytostatyków. NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2023 r.
3. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: urszula.skurzewska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
4. Poprzez portal internetowy Funduszy europejskich – Baza Konkurencyjności.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.06.2023 r.
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
W kwestiach formalnych: Urszula Skurzewska, e-mail: urszula.skurzewska@ichp.lukasiewicz.gov.pl tel. + 48 518 669 892.

Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego do żadnego określonego poniżej działania.:
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 formularz ofertowy