Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Nr FL.251.7.2023.MK

Warszawa, 19 stycznia 2023 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa następującego wyposażenia laboratoryjnego:

1.1 – Dygestorium metalowe -o wymiarach 1500x900x2350 mm. = 1 szt. (wymagania wg zał. nr 1 ),

1.2 – Stół laboratoryjny przyścienny 1800x900x900 mm (GC-SCD) = 1 szt. (wymagania wg zał. nr 1),

1.3 – Stół laboratoryjny przyścienny 5200x900x900 mm ze ścięciem = 1 szt. (wymagania wg zał. nr 1),

1.4 – Stół laboratoryjny przyścienny 1500x900x900 mm = 2 szt. (wymagania wg zał. nr 1),

1.5 – Stół wyspowy 2500x1500x900 mm= 1 szt. (wymagania wg zał. nr 1),

1.6 – Stół laboratoryjny na kółkach= 1 szt. (wymagania wg zał. nr 1),

1.7 – Krzesła laboratoryjne= 4 szt. (wymagania wg zał. nr 1).

 1. Zamówienie obejmuje: dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, poziomowanie podłączenie do wody, kanalizacji i zasilania 230V w siedzibie Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 3. Kryterium oceny ofert: 80 % cena, 20% termin realizacji

Punktacja za cenę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 80%

C – wartość punktowa ceny brutto

C min – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

Punktacja za termin realizacji: 8 tygodni i więcej – 0 pkt, skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień – 10 pkt, o dwa tygodnie i więcej – 20 pkt

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę za całość przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem z pkt I.1 wraz
  z załącznikiem nr 1, z podziałem na poszczególne punkty,
 2. Koszty dotyczące pkt.I.2
 3. Termin realizacji zamówienia – ilość tygodni,
 4. Termin gwarancji – ilość miesięcy,
 5. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do 31.01.2023 do godz.12.00

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: maria.kostrzewa@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzieli Pani Małgorzata Walkiewicz: e-mail: malgorzata.walkiewicz@ichp.lukaisewicz.gov.pl ,  tel. 22 568 23 54.


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty 

Załącznik nr 1_wymagania

Formularz_ofertowy_Dygestorium