Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników chemicznych firmy Diapharma/Biogenix

Warszawa, 03.09.2021 r.

Znak sprawy – FL-2/241/835/21/AK/BAC

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP: 525-283-61-14 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy następujących odczynników chemicznych firmy Diapharma/Biogenix:

Diapharma / Biogenix
Ilość
1
Antithrombin 10 IU, Chromogenix (FXa oraz FIIa), op. to zestaw 10 fiolek x 10 IU

 

82072039
3 opakowania (30 szt. Fiolek)
2
Factor Xa Bovine, Chromogenix (FXa), op. to zestaw 10 fiolek x 71 NKAT
82098539
4 opakowania (40 szt. fiolek)
3
S-2765, 25 MG chromogenix substrate
S82141339
40 szt. fiolek
S-2238, 25 MG chromogenix substrate
S82032439
30 szt. fiolek

Określenie istotnych warunków zamówienia:

a) kryteria oceny ofert: cena 100 %,

b)nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ofertę należy złożyć z wykazaniem umocowania osoby podpisującej ofertę.

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Oferta Wykonawcy musi zawierać m. innymi cenę netto i brutto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia oraz termin realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: anna.krol@ichp.lukasiewicz.gov.pl do dnia 08.09.2021 r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach niniejszego zapytania jest Anna Król, tel. 22 568 22 92.

Dla zachowania terminu brana będzie pod uwagę data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną ciężar zweryfikowania dotarcia komunikatu do adresata spoczywa na Wykonawcy.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób,  których dane są przekazywane do Łukasiewicz – IChP w związku z zawarciem umowy  (pełnomocników, przedstawicieli, osób kontaktowych zwanych dalej „reprezentantami”) przekazywana na podstawie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Administrator danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000857893, NIP 5252836114, Tel. 022 568 20 00, adres e-mail: ichp@ichp.lukasiewicz.gov.pl (dalej „Ł-ICHP”)

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).

Źródło pozyskania danych

Dane osobowe zostały pozyskane: bezpośrednio od Pana/Pani, jako reprezentanta lub od i pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy, który przekazał Pani/Pana dane. W niektórych sytuacjach dochodzi do pozyskania danych reprezentanta ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.).

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator otrzymał następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1)         Zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)         Zawarcia i wykonania umowy w odniesieniu do reprezentantów podmiotu (również wskazanych w umowie do kontaktu/nadzoru/wykonania umowy) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ł-ICHP, jakim jest kontaktowanie się za pośrednictwem osób wskazanych z ramienia drugiej strony do działania w jej imieniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)         Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Ł – ICHP – w tym podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych oraz umożliwiających monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluację wykonania Umowy (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w określonych sytuacjach w celu wykonania zadania realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

4)         Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest wykorzystanie przewidzianych przez prawo instrumentów prawnych w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia ewentualnych roszczeń oraz obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych, przekazywanie danych poza EOG

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług IT, hostingu poczty, usług doradczych, operatorzy pocztowi i  kurierzy czy inne. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych dostawcom usług poczty elektronicznej, możliwe jest na pewnym etapie do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Okres przechowywania danych

Ł-ICHP będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności wykonywanych w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i przez czas jej realizacji tj. przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym o przekazaniu dokumentów do archiwów państwowych).

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem umownym i stanowi jednocześnie warunek do jej zawarcia. W przypadku niepodania danych, niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.

Prawa przysługujące

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Automatyczne decyzje i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.