Zapytanie ofertowe: Dostawa gazów specjalnych i technicznych na potrzeby Zamawiającego

FL-2/251/384/22/MR Warszawa, 06 grudnia 2022 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów specjalnych i technicznych na potrzeby Zamawiającego, w następujących ilościach:

CZĘŚĆ I – GAZY CZYSTE

Gaz
jm
Ilość m3
Argon analizowany 5.0
m3
80
Azot analizowany 5.0
m3
300
Acetylen 2.6
kg
30
Hel analizowany 5.0
m3
200
Wodór 5.0
m3
100
Tlen analizowany 5.0
m3
40
Podtlenek azotu
kg
40

CZĘŚĆ II- GAZY TECHNICZNE

Gaz
jm
ilość
Acetylen techniczny
kg
30
Argon 4.6
m3
30
Azot  sprężony 2.8
m3
700
Dwutlenek węgla skropl. 3.0
kg
80
Powietrze sprężone
m3
80
Tlen sprężony 2.5
m3
80
Wodór  4.0
m3
200

Zamawiający informuje, że zamówienie jest podzielone na części jw. Oferty można składać dla każdej części oddzielnie lub wyłącznie dla jednej części zamówienia.

3. Termin realizacji Zamówienia – od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

4. Adresy dostawy:

 1. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
 2. 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 5

Adres dostawy będzie doprecyzowany w każdorazowym zamówieniu.

5. Warunki realizacji Zamówienia: dostawy sukcesywne na telefoniczne bądź mailowe zamówienie przedstawiciela Zamawiającego pod ww. adresy.

6. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Wykonawcy o uzupełnienie oferty cenowej o wykaz wykonywanych usług o podobnym zakresie i wartości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .
 5. Kryterium oceny ofert:
  a) Cena – 70%
  b) Jednostkowe koszty dziennej dzierżawy butli – 20%
  c) Koszty transportu – 10%

7. Oferta powinna zawierać:

1) Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
2) Wypełniony formularz ofertowy.
3) Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

8. Termin złożenia oferty: do 15 grudnia 2022 r.

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.pl,

Kontakt telefoniczny: 506 065 785


Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania 

PROTOKÓŁ_WYBORU_WYKONAWCY

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO