Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów składowych reaktora HT/HP zgodne z opisem

FL-2/251/208/22/MK

Warszawa, 15 września 2022 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Dostawa elementów składowych reaktora HT/HP zgodne z załącznikiem – Opis przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
  3. Kryterium oceny ofert:

60 % cena
20% warunki płatności
20% termin dostawy

a) Punktacja za cenę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%
C – wartość punktowa ceny brutto
C min – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty

b) Punktacja za warunki płatności:

częściowa przedpłata – 0 pkt
przelew po dostawie -20 pkt

Zamawiający nie dopuszcza przedpłaty większej niż 60% wartości brutto Zamówienia.

c) Punktacja za termin realizacji dostawy:

Deklaracja realizacji zamówienia w terminie 7 tygodni i mniej od daty otrzymania Zamówienia – 20 punktów
Deklaracja realizacji zamówienia w terminie 8 tygodni i powyżej od daty otrzymania Zamówienia – 0 punktów

Preferowany termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni.

IV. Oferta powinna zawierać: 

  1. Cenę za całość przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem,
  2. Koszt transportu do siedziby Zamawiającego
  3. Termin realizacji zamówienia – ilość tygodni,
  4. Termin gwarancji – ilość miesięcy,
  5. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do 22.09.2022

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp. pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzieli dr Antoni Migdał tel. +48 22 568 23 62, e-mail: antoni.migdal@ichp.pl


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty_ elementy skladowe_ reaktora

ZAPYTANIE OFERTOWE_OPIS_przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE_formularz_ofertowy

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (zam ISTOTNE) 208 22MK