Zapytanie ofertowe: dostawa gazów czystych na potrzeby Zamawiającego

 

FL-2.251.301.2023.MR

Warszawa, 4 stycznia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FL-2.251.301.2023.MR

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów czystych na potrzeby Zamawiającego, w następujących ilościach:

GAZY CZYSTE

Gaz
jm
Ilość m3
Argon analizowany 5.0
m3
80
Azot analizowany 5.0
m3
300
Acetylen 2.6
kg
30
Hel analizowany 5.0
m3
200
Wodór 5.0
m3
100
Tlen analizowany 5.0
m3
40
Podtlenek azotu
kg
40
 1. Termin realizacji Zamówienia – od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.
 2. Adresy dostawy:
 • 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
 • 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 5

Adres dostawy będzie doprecyzowany w każdorazowym zamówieniu.

 1. Warunki realizacji Zamówienia: dostawy sukcesywne na telefoniczne bądź mailowe zamówienie przedstawiciela Zamawiającego pod w/w adresy.
 2. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 1. Kryterium oceny ofert:
  1. Cena – 70%
  2. Jednostkowe koszty dziennej dzierżawy butli – 10%
  3. Koszty transportu – 10%
  4. Koszty wszystkich pozostałych opłat transportowych w przeliczeniu na 1 butlę –10%
 1. Oferta powinna zawierać: 
 • Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
 • Wypełniony formularz ofertowy.
 • Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).
 1. Termin złożenia oferty: do 10 stycznia 2023 r.

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.pl, kontakt telefoniczny: 506 065 785


Formularz ofertowy gazy czyste 2023

Protokół wyboru gazy czyste 2023