Zapytanie ofertowe: dostawa 2 wyparek, 2 pomp, 2 chillerów

FL.251.669.2023.AGB.NFM

Warszawa, 31 maja 2023 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa 2 wyparek, 2 pomp, 2 chillerów (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1)
  2. Zamówienie obejmuje: dostawę do siedziby Zamawiającego aparatury wyszczególnionej w pkt 1 wraz ubezpieczeniem w transporcie oraz uruchomieniem jej przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego.
  3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
  3. Kryterium oceny ofert: 80 % cena, 20% termin realizacji

Punktacja za cenę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 80%

C – wartość punktowa ceny brutto

C min – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

Punktacja za termin realizacji: 6 tygodni i więcej – 0 pkt, 5 tygodni – 10 pkt, 4 tygodnie i mniej – 20 pkt.

IV. Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę za całość przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem z pkt II
  2. Termin realizacji zamówienia – ilość tygodni,
  3. Termin gwarancji – ilość miesięcy,
  4. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do 07.06.2023 do godz.12.00

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: anna.gogloza@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzieli
Pani Katarzyna Kolasa: e-mail: katarzyna.kolasa@ichp.lukasiewicz.gov.pl ,  tel. 22 568 23


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty

ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zapytania Ofertowego Nr FL.251.669.2023.AGB.NFM

Formularz_ofertowy_wyparki