Zapytanie ofertowe: usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego na rzecz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego” planowanego do realizacji w ramach Konkursu Ścieżka SMART (FENG.01.01-IP.01-002/23)

ZAMAWIAJĄCY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

NIP: 5252836114

KRS: 0000857893

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczące usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego obejmuje:

 1. Ocena merytoryczna dokumentacji (Moduł 1, 2, 4, 5)
 2. Przygotowanie sekwencji e-CTD
 3. Wsparcie merytoryczne w zakresie procesu rejestracyjnego

TERMIN WYKONANIA:

Zamawiający planuje zlecenie prac w zakresie przedmiotu zamówienia w 2028 roku, przy czym termin może ulec zmianie w zależności od postępów prac projektowych.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteria obligatoryjne:

 • Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).
 • Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru
Znaczenie
Max liczba punktów
Cena brutto/netto/VAT
100%
100

 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

 1. a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = —————– x 100 x 100%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent w związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty i sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferta powinna być sporządzona na wzorze formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty,
 • nazwę i adres Wykonawcy, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,
 • cenę netto, VAT i brutto za usługę,
 • wykaz zrealizowanych usług zbieżnych z przedmiotem Zamówienia (min 3 z ostatnich 5 lat),
 • oświadczenie, że w zaproponowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji Zamówienia,
 • do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.
 • oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca wykaże w złożonej ofercie potencjał reprezentowanego podmiotu do realizacji przedmiotu Zamówienia, w szczególności doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, w tym co najmniej 3 usługi zbieżne z przedmiotem Zamówienia w okresie 5 lat przed dniem złożenia Oferty.

Wykaz zrealizowanych usług zbieżnych z przedmiotem Zamówienia

Lp
Zamawiający
Przedmiot zrealizowanego Zamówienia
1
 
2
 
 
3
 
 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Pocztą elektroniczną na adres mailowy: urszula.skurzewska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 3.08.2023 r. do godz. 14.00

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

W kwestiach formalnych: Urszula Skurzewska, e-mail: urszula.skurzewska@ichp.lukasiewicz.gov.pl   tel. + 48 518 669 892.

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego do żadnego określonego poniżej działania.:

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

REJESTRACJA V2 Formularz_ofertowy