Zaproszenie do składania ofert: oprogramowanie ANSYS Academic Associate CFD (5 tasks)

FL.251.992.2023.GC.BTM

Warszawa, 21 marca 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.
Przedmiot zamówienia
Producent
Liczba
1
ANSYS Academic Associate CFD(5 tasks) – Licencja
ANSYS
1 szt.

3. Adresy realizacji zamówienia: Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Użytkownik końcowy – dział BTM

4. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
  4. Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

5. Oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy
  • Wypełniony formularz ofertowy
  • Warunki płatności
  • Termin realizacji zamówienia

6. Termin złożenia oferty: do 24.03.2023 r. do godz. 11.00

Ofertę proszę przesłać na adres  e-mail: grzegorz.cudny@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt telefoniczny: 509 238 749


Protokół wyboru oferty FL.251.992.2023.GC.BTM

Formularz ofertowy do spr. FL.251.992.2023.GC – ANSYS