Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: remont Głównej Komory Ciepła

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego: Wykonanie remontu Głównej Komory Ciepła (obiekt nr 11c) wraz kompletną dokumentacją wielobranżową budowlano-wykonawczą i powykonawczą na terenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 762174-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera   8, 01-793  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48(22)5682290, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl, faks 48(22)5682263.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.lukasiewicz.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu Głównej Komory Ciepła (obiekt nr 11c) wraz kompletną dokumentacją wielobranżową budowlano-wykonawczą i powykonawczą na terenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Głównej Komory Ciepła (obiekt nr 11c) wraz kompletną dokumentacją wielobranżową budowlano-wykonawczą i powykonawczą w siedzibie Zamawiającego, ul. Rydygiera 8, obiekt 11c, 01-793 Warszawa Remont będzie realizowany w formule: zaprojektuj i wybuduj. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45324000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45421131-1, 45311000-0, 45314320-0, 45332000-3, 45111220-6, 71220000-6, 71320000-7, 09323000-9, 45310000-3, 45331210-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. nr 1843 tj. ze zmianami) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu Głównej Komory Ciepła (obiekt 11c) wraz z kompletną dokumentacją wielobranżową budowlaną, wykonawczą, powykonawczą na terenie Zamawiającego. Ceny ofert, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu w znacznym stopniu przewyższają środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.