Udzielenie zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera   8, 01-793  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48(22)5682290, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl, faks 48(22)5682263.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.lukasiewicz.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zamawiającego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FL-2/223/430/20/MR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby zamawiającego. Materiały eksploatacyjne muszą odpowiadać wszystkim cechom i warunkom określonym przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone, a do ich produkcji nie użyto składników uprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych. Materiały eksploatacyjne do drukarek, o ile nie są oryginalne, muszą posiadać atest producenta w/w urządzeń i nie mogą powodować utraty gwarancji tych urządzeń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30192113-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 180 000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: PRYZMAT Sp. zo.o. Sp. kom.
Email wykonawcy: warszawa5@pryzmat.com
Adres pocztowy: ul. Ostrowskiego 15
Kod pocztowy: 53-238
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 156685.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156685.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166944.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Artykuły ogólnodostępne o określonych parametrach